Mattilsynet og det umuliges kunst

Psykisk terror gjennom trussel om vold og direkte vold med bruk av elefantkrok og andre redskaper. Det er det elefanter i sirkus handler om. Kamuflert og regissert som familieunderholdning og offentlig akseptert av en fagetat – Mattilsynet – som snur seg vekk når realitetene i og utenfor manesjen blir for ubehagelige.

Baba under opptreden i Granåsen, Tromdheim den 30. april 2013 (Foto: Mia Kristoffersen)

Baba under opptreden i Granåsen, Trondheim den 30. april 2013 (Foto: Mia Kristoffersen)

Mattilsynet har som primær oppgave å forvalte dyrenes velferd, ikke legge avgjørende vekt på sirkusenes næringsbetingelser eller gjøre en ministers politiske prioritering i en kontroversiell dyrevelferdssak faglig mest mulig knirkefri. Den som leser Mattilsynets samtstilling og vurdering av høringsuttalelsene for det nye regelverket for elefant i sirkus, vil se at de to siste hensynene er ivaretatt. Det må være mulig for sirkusene å etterleve reglene, heter det og sirkusenes argumentasjon mot det vanskeligste kravet i regelverket – at minst to elefanter må holdes sammen – er til lettelse for statsråd Trygve Slagsvold Vedum godtatt: «Hvis departementet ønsker at sirkusene skal ha samme mulighet som før til å vise frem elefanter, bør dette kravet sløyfes, ettersom det vil redusere utvalget av elefanter for sirkusene».

Når det gjelder hensynet til elefantenes velferd, står vi tilbake med et krav om at de skal ha et oppholdsareal på minst 200 kvm. To elefanter som i naturen vandrer mange kilometer per dag, anses rimelig ivaretatt med et 10 x 20 meter stort område. European Elephant Group (EEG) sendte Mattilsynet vitenskapelig dokumentasjon for at minimumskravet i hvert fall må være 1000 kvm for at elefantene skal føle seg komfortable med hverandre. Dette innspillet ble ignorert og når det gjelder såkalt miljøberiking – at elefantene skal kunne aktivisere seg i uteområdet – sier Mattilsynet at det kreves «når det er praktisk mulig». Det betyr at kravene aldri vil gjennomført, fordi miljøberiking er dyr for sirkusene, sier EEG. Sirkusene vil fortsatt nøye seg med å kaste noen greiner inn til elefanten som den kan pusle med.

Ellers kreves at elefanten skal ha tilgang til et overbygget sted som holder en temperatur på minst 15 grader C . et overkommelig krav bortsett fra starten av sirkussesongen i Norge som ofte foregår i kuldegrader. Dersom temperaturen er over 25 °C, skal elefanter som ikke har tilgang til badevann, dusjes hver dag eller oftere ved behov! Det er det Torunn Knævelsrud, sjef for seksjon for dyrevelferd og fiskehelse i Mattilsynet, kalte «strenge betingelser til akseptabel velferd» da det nye regelverket for elefant i sirkus ble sendt på høring (4.2.2013). Da hadde hun ingen prinsipielle kvaler angående statsrådens beslutning om å tillate elefanter: » Vårt fremste hensyn er dyrevelferden, men departementet må selvfølgelig vekte flere hensyn…Rent generelt er det veldig vanlig at det er flere hensyn enn ett som skal vektes. Dyrevelferd vektes nesten alltid mot økonomi og praktiske forhold».

Nå skal vi altså ledes til å ha medlidenhet med Mattilsynet, fordi det er faglig overkjørt av landbruks- og matministeren. Det har ingen andre argumenter enn at «departementet har instruert oss om å utarbeide og høre et regelverk som tillater fortsatt bruk av asiatisk elefant i sirkus». Det skriver til og med i et brev til departementet: «Mattilsynet er fortsatt av den oppfatning at det ikke er mulig å lage et regelverk som sikrer god velferd for asiatiske elefanter innenfor rammebetingelsene omreisende sirkus har i Norge». Hvor troverdig er dette i lys av hvordan Mattilsynet har behandlet de to punktene der grunnoppfatning der tilsynets påstått grunnleggende motstand mot elefant i sirkus utfordres klarest – treningen av elefanter og de kraftkrevende, unaturlige øvelsene som de må utføre ?

Treningen av elefanter er utelatt i det nye regelverket. Ifølge høringsvurderingen mener Mattilsynet at elefantkrok og andre redskaper og metoder som brukes i elefanttreningen, strider mot norsk lov, men vil ikke forby dem uttrykkelig. Behovet for regulering anses tilstrekkelig ivaretatt av en paragraf om trening av sirkusdyr generelt som sier at «dyrene skal trenes på en måte som ikke stresser, skremmer eller skader dem eller påfører dem andre former for unødige påkjenninger og belastninger».Det må være en juridisk interessant tolkning/anvendelse av en lov (dyrevelferdsloven). Det er altså mulig å forby noe, og sørge for at rettsobjekter som kan være spesielt tilbøyelige til å bryte loven, ikke rammes direkte av forbudet.

Elefanttreningen må utredes nærmere, heter det. Hva mer er å utrede ? Systemet «free contact» som alle elefanter i sirkus holdes og trenes etter, ble grundig beskrevet i rapporten «A Review of the Welfare of Zoo Elephants in Europe» (2002) som inngår i Mattilsynets saksmateriale. Systemet ble også beskrevet i en rapport som European Elephant Group (EEG) vedla i sin høringsuttalelse om det nye regelverket og gjennomgås i en bloggartikkel, der EEG hevder at Mattilsynet misforstår eller ignorerer fakta om hvordan elefanter i sirkus holdes og trenes. Eller Mattilsynet kan rett og slett lytte til hva ledende elefanteksperter sier, for eksempel uttalelsen som legendariske Dame Daphne Sheldrick ga til «Babas verden»:

«The training of performing circus elephants is brutal in the extreme, aimed at breaking the spirit of the animal. They are forced through fear of reprisals should they disobey to perform unnatural acts for the so-called entertainment of humans».

Når det gjelder opptredenen i manesjen, måtte Mattilsynet ta inn et forbud mot belastende øvelser i regelverket for elefanter. Her var det ikke nok å vise til bestemmelser om sirkusdyr generelt. Det ville være en for åpenbar ignorering av vitenskapelige bevis. Bevisene fremgikk av den nevnte rapporten fra 2002, av høringsinnspillet fra European Elephant Group (EEG) og av en samledokumentasjon som Dr. Marion E. Garaï laget for «Babas verden». Elefantene påføres belastningsskader i ledd, sener og muskler og øvelsen å sitte på en krakk kan ifølge en tysk studie fra 1989 medføre brokk, i verste fall med dødelig utfall.

Her foretar Mattilsynet et grep som gjør lovfortolkningen vanskelig. Det forbyr å trene eller fremvise elefanter i stillinger som medfører særlige belastninger, men nevner som eksempel bare det å stå med all vekt på frambeina og hodet, en øvelse som ikke er i bruk i norske sirkus. «Det blir umulig om man skal liste opp alle øvelser som ser forbudt for alle dyrearter», skriver Torunn Knævelsrud i en epost til «Babas verden». Alle øvelser ? Det dreier seg i hovedsak om to særlig belastende øvelser for elefanter, å reise seg på bakbeina og sitte på en krakk. Det viser denne videoen fra Babas opptreden i Åsane den 2. april 2013. Og hva effekt har det at «trening» brukes i denne paragrafens ordlyd når Mattilsynet ikke vil behandle elefanttreningen spesielt og ytterligere tåkelelegger temaet i eposten: «Bestemmelsene om trening/øvelser vil uansett bare gjelde i Norge og har derfor ingen relevans i forhold til hva som skjer i Europa».

Fortolkning blir opp til Mattilsynets inspektører, som må sette seg inn i hele sakskomplekset. Så langt har ikke de sett noe betenkelig med de øvelsene elefanter utfører: «Elefanten ble brukt i et tradisjonelt show hvor dyret går rundt i manesjen og utfører enkle manøver som å gå opp på ”plattform”, stå på to ben, legge seg ned, osv. Samspillet mellom eier og elefant synes å fungere godt», het det i en tilsynsrapport fra Mattilsynet etter inspeksjon av Babas opptreden i Fredrikstad den 1. mars 2013. «Elefanten virket veldig tillitsfull og sosial, og det ble ikke observert tegn til sykdom», het det i den generelle inspeksjon. Med en slik attest fra den rådende fagetat, og så positivt er gjennomgående Mattilsynets tilsynsrapporter, kan sirkusene senke skuldrene og med rette hevde at myndighetene ikke har noe å utsette på deres dyrehold.

Det sikreste tegn på det nye regelverket er komfortabelt for sirkusene er at de ikke har protestert høylydt i media. De har gode kanaler inn dit og har tidligere vært flinke til å bruke aviser og kringkasting når de mener at myndighetene blander seg utidig inn i deres virksomhet. Det skjedde da daværende landbruksminister Lars Sponheim i 2002 tok til orde for et forbud og begrunnet det slik i en kronikk i Dagbladet: «Ja eller nei til elefanter i sirkus er en del av et spørsmål om vår holdning til hold av dyr generelt; med andre ord et verdispørsmål».

Statsråden glemte at dyrene som opptrer i Norge dels er født i fangenskap, uttalte Merano-direktøren den gangen. De faktiske forhold er at alle elefanter i europeiske sirkus er født ville og fanget – med ett unntak: Baby hos Cirkus Arnardo, født i fangenskap i 1981. Mattilsynet er mottakelig for tilsløringen av elefantenes opphav. Baba er født, men i en tilsynsrapport, heter det: «Elefanten har vært i fangeskap og tilknyttet sirkus hele livet» (28.04.2011). «Foreldrene til Baby var også sirkuselefanter», sier en annen tilsynsrapport (23.08.2012). Eier/trener kaller henne vekselvis Baba/Baby. «Babas verden» har konfrontert Mattilsynet med de uriktige opplysningene. Svaret er at det dreier seg om tilfeldig feilinformasjon.

Den psykiske dimensjonen i sirkuselefantenes liv er helt fraværende i den norske fagdiskusjonen. Mattilsynet tar ikke opp deres stereotype atferd, en internasjonalt faglig anerkjent indikator på dårlig velferd. Atferden, her filmet da Baba besøkte Åsane i 2012, uttrykker frustrasjon og hjelpeløshet og Dame Daphne Sheldrick hevder at den indikerer psykose. Dr. Marion E. Garaï kommenterte Babas atferd i dette og andre filmopptak fra Åsane og kalte den en siste utvei for å unngå galskap. Men kanskje noen i det norske dyrevelferdsbyråkratiet som føler seg faglig mer kompetente, mener at dette bare er overspente uttalelser fra sensible eksperter…

Da bør de bla opp på side 121 i Clubb/Mason-rapporten fra 2002 som Mattilsynet kjenner til. Der beskrives de psykologiske konsekvensene av at elefantene brytes helt ned når de fanges og temmes: «The breaking process involves repeated exposure to aversives (either physical punishment or forced handling) that cannot be escaped and which the elephant has no control over. The end result is an elephant that no longer tries to escape or retaliate against its handlers or in any way try to resist being handled». Effekten holdes ved like gjennom den videre treningen, som bygger på total dominans over elefanten. Tilstanden beskrives i psykologien som lært hjelpeløshet.

Nedbrutt i ånd og sinn, det er det både Baba og de andre sirkuselefantene er. Overfor den mishandling som de åpenbart har vært utsatt for burde det ikke finnes noe kompromiss når dyrenes interesser skal være førende. Men det er de ikke for Mattilsynet. Det har laget regler for elefant i sirkus som det selv prinsipielt mener det er umulig å lage, og har funnet kompromisser ned til et absolutt minimum av dyrevelferd. Det prøver nå å vaske sine hender faglig og skyve ansvaret for regelverket helt over på landbruks- og matministeren. Det blir for enkelt. Han instruerte dem ikke i enkeltparagrafer, som NOAH-leder Siri Martinsen påpeker. Det kan også i en ideell verden tenkes at ministeren ikke er helt upåvirkelig for faglig fornuft når han får høre om hele sammenhengen som hold og fremvisning av elefant står i. Eller skjønner han at elefantene er en symbolsak for all dyrevelferd slik Lars Sponheim sa, og helst vil ha saken ute av søkelyset til etter stortingsvalget i september ?

En symbolsak er det også for standarden for humanitet i samfunnet. Aksepterer Norge vold satt i system og skjult som underholdning ? Skal vårt land være et fristed for å presse de aldrende europeiske sirkuselefantene omkring på turné til de ikke orker mer ? Andre land, sist Storbrittania og snart Nederland, forbyr elefant i sirkus. Veien å gå så fastlåst som elefantsaken er på riksplanet er kanskje mest effektivt lokaldemokratiet. Øksnes kommune i Nordland vurderer å forby dyr i sirkus. Norges nest største by Bergen har signalisert det samme. Slik kan det nytte for den flotte ungdommen som demonstrerer mot sirkusene og som med et plakatslagord minner oss på en selvsagt standard i et sivilisert samfunn: «makt gir ikke rett».

Tekst: Inge Sellevåg

Reklamer
Publisert i Elefanter i sirkus | Merket med , , , , , , | Legg igjen en kommentar

– En form for faglig ansvarsfraskrivelse

– Mattilsynet er pålagt å tillate elefanter i sirkus, men er ikke instruert i hvordan reglene skal være. Det kunne anbefalt regler som i praksis gjør elefanthold umulig og sagt at det er det eneste de faglig kan stå inne for. Det er en form for faglig ansvarsfraskrivelse at Mattilsynet ikke velger denne løsningen, selv om det skal ha honnør for å være så krass mot sitt eget forslag til nytt regelverk for elefant i sirkus, sier Siri Martinsen, leder av NOAH – for dyrs rettigheter, til «Babas verden».

Siri.Martinsen.Foto_.Bente_.Isefjær.41-230x345– NOAH er enig med Mattilsynet i at det er mange elementer ved elefantenes liv – transport, oppstalling, manglende utfoldelse etc. – som er svært gode argumenter for å forby elefant i sirkus. Men tilsynet fortsetter å begå den feilen at det lager et kunstig skille mellom innfanging/temming og all videre kontroll av dyret etter den første fasen da det brytes ned fysisk og psykisk, sier Siri Martinsen (bilde høyre) og viser til Mattilsynets siste uttalelser til «Babas verden»:

– Det hevdes at bestemmelser om «trening/øvelser uansett bare vil gjelde i Norge og har derfor ingen relevans i forhold til hva som skjer i Europa». Dette er meningsløse påstander. Elefantene trenes ikke ett sted. De er under konstant trening og kontroll hver dag og lever hele tiden med trusselen om smerte hvis de ikke adlyder. Dette kan skjules for publikum og sikkert også for Mattilsynet under inspeksjoner, men det er viktig å innse at treningsregimet består av et helt konsept inkludert «breakdown», fortsatt bruk av elefantkrok etc. Det er helheten og det å totalt kontrollere et dyr med vold som er uakseptabelt og bør forbys, sier Martinsen.

Hun mener at all trening og kontroll av elefanter i sirkus etter temming er svært lettvint behandlet av både Mattilsynet og Vitenskapskomitéen for mattrygghet (VKM) som det støttet seg til at det foreslo å forby elefanter i sirkus i 2009: – Mens den første nedbrytningen ble kommentert utførlig og beskrevet som uakseptabel, er det som faginstansene i Norge fullstendig har oversett at elefanten også i den videre treningen nødvendigvis må behandles på en måte som sikrer full underkastelse og total kontroll over det store dyret, sier NOAH-lederen. Hun finner Mattilsynets redegjørelse for sitt syn på elefanttreningen underlige:

– Jeg oppfatter at Mattilsynet innrømmer at treningen av sirkuselefanter nødvendigvis må innebære metoder som er i strid med norsk lov eller at elefantene regelrett er «mishandlet gjennom temming og trening» som Mattilsynet selv uttrykker det. Samtidig svarte det oss i høringen at elefantkrok og andre metoder som man vet elefanttrening består av, anses forbudt, men ønsker ikke å innlemme ordlyden som gjør dette klart og tydelig i sirkusforskriften. Da overlates det i realiteten til den enkelte inspektør fra Mattilsynet å sette seg inn i hele sakskomplekset selv for å forstå hva som er tillatt og ikke, sier Siri Martinsen.

Elefanten kvepperHun er glad for at NOAH-filmen fra Cirkus Merano i 2006 har fått ny bevisverdi ved at den er kommentert av European Elephant Group (EEG) til «Babas verden» : – Vi leverte filmen til Mattilsynet med kommentarer fra elefantforsker Joyce Poole som understreket at det man så var tradisjonell, smertefull bruk av elefantkrok for å dominere dyret. Mattilsynet virket da fullstendig uvitende om hele sakskomplekset og uttalte at det ikke kunne se noe ulovlig. Når Mattilsynet nå anser bruk av elefantkrok som i strid med norsk lovverk, betyr det at filmen viste noe ulovlig som Mattilsynet burde ha sett. Når det nå foreligger enda en ekspertuttalelse om filmen som understreker at den viser klassisk trening i «free contact»-systemet, er det uholdbart at Mattilsynet ikke går nærmere inn på dette punktet og konfronterer sirkusene med hvilke treningsmetoder de benytter. Vi vet jo svaret. For elefanter i sirkus er denne treningsmåten og medførende smerte den eneste.

– NOAH merker seg at Mattilsynet sier at det ikke finnes noen faglige argumenter for å tillate elefanter i sirkus, og at det er instruert til å lage regelverket og ikke kan gjøre noe ved det. Det er delvis riktig og NOAH er glad for at de er så ærlige på sin faglige mening. Det er positivt at de holder fast ved forbud som sin primære anbefaling. Det er i dyrevernsammenheng unikt at de såpass tydelig uenige i den instruksen de har fått.

– Likevel har vi i økende grad begynt å undre oss over hvorfor Mattilsynet da overser viktige faglige innvendinger, og hvorfor de ikke lever en forskrift som inneholder de restriksjoner som de mener faglig riktig – selv om det innebærer forbud mot asiatisk elefant i sirkus. Landbruks- pg matminister Trygve Slagsvold Vedum har tross alt ikke instruert dem i enkeltparagraf, men har sagt at han ikke vil ha et forbud. Dersom et forbud i praksis likevel er det eneste faglige forsvarlige, kunne et fagorgan som Mattilsynet ha utformet en forskrift med flere hindringer som har denne konsekvensen. Blant annet kunnet det ha gått inn i det viktige spørsmålet om trening, noe de i stedet bare har oversett. Det holder faktisk ikke faglige mål. Når Mattilsynet sier at det anser bruk av elefantkrok som indirekte forbudt ved norsk lov, gir det ingen mening å likevel tillate bruk av elefanter, sier Siri Martinsen.

Tekst : Inge Sellevåg

Publisert i Elefanter i sirkus | Merket med , , , | 2 kommentarer

Mattilsynet: – Vi vet at elefantene er mishandlet

Mattilsynet er helt og fullt klar over at sirkuselefantene med stor sannsynlighet er villfanget og deretter mishandlet i forbindelse med temming og trening, opplyser seniorrådgiver Maria Været Veggeland til «Babas verden». Mattilsynet har ingen faglige argumenter for at asiatisk elefant fortsatt skal tillates holdt og fremvist i sirkus slik Landbruks- og matdepartementet ønsker, bekrefter Veggeland.

Baba fotografer i Granåsen, Tromdheim den 30. april 2013 (Foto: Mia Kristoffersen)

Baba fotografer i Granåsen, Tromdheim den 30. april 2013 (Foto: Mia Kristoffersen)

Mattilsynet foreslo i 2009 å forby asiatisk elefant i sirkus og mener fortsatt at den asiatisk elefanter uegnet for sirkus. Det gjentar i et brev til Landbruks- og matdepartementet sin tidligere anbefaling om at asiatisk elefant ikke må tillates og er styrket i denne oppfatningen etter innspillene fra faginstanser under høringen for den nye forskriften for dyr i sirkus som gir regler for hold og fremvisning av asiatisk elefant. I brevet heter det også:

«Mattilsynet er fortsatt av den oppfatning at det ikke er mulig å lage et regelverk som sikrer god velferd for asiatiske elefanter innenfor rammebetingelsene omreisende sirkus har i Norge».

Hvordan forsvarer så Mattilsynet at det har laget et regelverk som det mener er umulig å lage ? Justis- og beredskapsdepartementet påpekte i sin høringsuttalelse at Mattilsynet anser asiatisk elefant som uegnet i sirkus og bad om en nærmere faglig redegjørelse for hva som tilsier at asiatisk elefant likevel fortsatt kan tillates. Mattilsynet svarte :

» Når det gjelder Justis- og beredskapsdepartementets etterlysning av argumenter for tillatelse til hold av elefant og vekting av disse mot de dyrevelferdsmessige motargumentene, har vi ikke andre argumenter å vise til enn at departementet (les: Landbruks- og matdepartementet) har instruert oss om å utarbeide og høre et regelverk som tillater fortsatt bruk av asiatisk elefant i sirkus».

Justis- og beredskapsdepartementet foreslo samtidig at den nye sirkusforskriften må kreve at en elefant er født i fangenskap for at den skal tillates fremvist. Mattilsynet svarte:

«Siden de aller fleste sirkuselefanter i Europa i dag er villfanget, vil et krav om dokumentasjon på at elefanten er født i fangenskap, i realiteten medføre et indirekte forbud mot sirkuselefanter. Ettersom vi oppfatter at dette vil være i strid med departementets ønsker, har vi anbefalt å ikke stille krav til dyrenes opprinnelse».

«Babas verden» tok opp Justis- og departementets innspill med Mattilsynet for å få en presisering av svarene. Seniorrådgiver Maria Veggeland svarte dette i epost:

«Det stemmer at vi ikke har noen faglige argumenter for at asiatisk elefant i skal tillates, tvert i mot finnes det tungtveiende faglige argumenter mot slik bruk av elefanter. Mattilsynet har hele tiden vært klare på at vi anbefaler Landbruks- og matdepartementet å ikke tillate asiatisk elefant i sirkus. Nå er det imidlertid sånn at det ikke er Mattilsynet, men departementet (eller de folkevalgte) som bestemmer hva som skal være gjeldende dyrevelferdsregelverk i Norge. Vi er departementets faglige rådgivere, men de kan velge å la være å følge våre råd.

At sirkuselefantene med stor sannsynlighet er villfanget og deretter mishandlet i forbindelse med temming og trening, er vi også fullt og helt klar over. Dette er ett av flere vektige argumenter mot å tillate asiatisk elefant i sirkus».

På bakgrunn av denne eposten sendte «Babas verden» flere spørsmål til Mattilsynet og spurte blant annet om hvordan det er mulig å lage et påstått umulig regelverk uten å kompromittere Mattilsynets faglige integritet. Kan regelverket forsvares med de forbedringer av elefantenes velferd som foreslås?

European Elephant Group (EEG) la i sin høringsuttalelse frem vitenskapelig dokumentasjon for at to elefanter må ha et minst 1000 kvm stort oppholdsareal for å være komfortable sammen og etterlyser hvilke bevis Mattilsynet bygger på når det setter grensen ved 200 kvm. EEG hevdet også at det er nytteløst å foreslå miljøberiking bare når det er praktisk mulig. Miljøberiking er alltid dyr og ingen sirkus vil møte dette kravet så lenge de har en mulighet til å unngå det.

EEG gjorde i høringen dessuten Mattilsynet oppmerksom på at det foreligger studier som dokumenterer skader i ledd, sener og muskler som følge av øvelser som elefanter utfører i manesjen. Heller ikke denne dokumentasjonen har Mattilsynet tatt til følge ettersom det bare forbyr uttrykkelig at elefanter står med all vekt på forbeina og hodet, en øvelse som ikke er i bruk i norske sirkus. EEG har fremskaffet originalstudien fra 1989 som dokumenterte at det å sitte på en krakk kan forårsake brokk og i verste fall føre til at elefanten dør.

«Babas verden» etterlyste også en redegjørelse for treningen av elefanter. NOAH – for dyrs rettigheter tok i sin høringsuttalelse opp at elefanttreningen er utelatt i det nye regelverket og påpekte at ikke bare den innledende treningen av elefanter, men også den videre vedlikeholdstreningen inneholder uakseptable metoder. NOAH listet opp de forskjellige metodene for fysisk avstraffelse som er i bruk og mente at alle bør forbys. Det ble bedt om et uttrykkelig forbud mot stikkeredskapen elefantkrok. Mattilsynet svarte med å henvise til forskriftens paragraf 10 om trening av sirkusdyr generelt:

«Vi er av den oppfatning at bruk av de metodene som listes opp ikke er i overensstemmelse med § 10: «Dyrene skal trenes på en måte som ikke stresser, skremmer eller skader dem eller påfører dem andre former for unødige påkjenninger og belastninger». Et eksplisitt forbud mot bruk av bestemte metoder eller redskaper som elefantkrok vil måtte utredes spesielt, og foreslås ikke tatt inn nå».

«Babas verden» ville vite om Mattilsynet mener at foreliggende dokumentasjon av elefanttreningen ikke er tilstrekkelig og viste til dokumentasjon av treningsmetoder som fremgikk fra en rapport fra EEG innsendt i høringen. «Babas verden» bad Mattilsynet begrunne hvorfor det er behov for å utrede bruken av bestemte metoder eller redskaper i treningen og har spurt om tilsynet er kjent med at elefanter holdes og trenes i systemet «free contact», der bruk av fysisk avstraffelse er grunnleggende.

Ingen av spørsmålene er besvart konkret. Torunn Knævelsrud, leder for seksjon for dyrevelferd og fiskehelse i Mattilsynet, overtok kommunikasjonen etter eposten fra Maria Været Veggeland. Knævelsrud bad om forståelse for at Mattilsynet er travelt opptatt med det nye regelverket og ikke har tid til å svare på flere spørsmål. I stedet sendte hun denne generelle orienteringen:

«Vår vurdering av at indisk elefant ikke egner seg i sirkus er av mer overordnet karakter enn selve treningen/øvelsene. Det handler om både innfanging/temming, transport, oppstalling, helse og ikke minst mangelen på genetisk domestisering. Bestemmelsene om trening/øvelser vil uansett bare gjelde i Norge og har derfor ingen relevans i forhold til hva som skjer i Europa, selv om treningsmetoder i Europa for elefanter som senere skal opptre i Norge, har betydning for hvorvidt vi mener det er riktig å «støtte» slik trening av dyrene ved å la dem få opptre i Norge.

Når det gjelder mer spesifikk beskrivelse av spesielle øvelser, egner det seg ikke godt i forskrift. Dette fordi en opplisting kan gi inntrykk av at andre øvelser dermed er tillatt. Dette egner seg mer for veiledningsmateriell fra Tilsynet vårt. Både du, tilsynet vårt og sirkusene selv må leve med at man kan trenge litt erfaring med en helt ny forskrift før man eventuelt gjør endringer i den eller utmeisler en forvaltningspraksis. I denne omgang har vi forholdt oss til en mer generell tilnærming pluss innspill vi fikk i høringsrunden hva gjelder øvelser.
Det er også slik at ingen dyr skal utsettes for spesielt belastende øvelser, verken i sirkus eller andre steder, uansett dyreart. Det fremgår av dyrevelferdslovens generelle bestemmelser, §§ 1, 3 og 26 er spesielt relevant her. Det blir umulig om man skal liste opp alle øvelser som er forbudt for alle dyrearter.

Det kan jo hende at vi kan komme til å se behov for spesifikk forbud på et senere tidspunkt. Jeg anser dermed denne diskusjonen avsluttet fra vår side i Mattilsynets regelverksavdeling i denne omgang».

«Babas verden» bad om en presisering av hvorfor genetisk domestisering vektlegges. Torunn Knævelsrud svarte:

«Det har vært et overordnet prinsipp for oss i arbeidet med tillatte arter i både dyreparker og sirkus (og annen fremsyning) at vi i utgangspunktet tillater bare genetisk domestiserte dyr. Det innebærer arter som er avlet i mange, mange generasjoner for å tilpasse dem et live sammen med mennesker. Vi mener det er en grunnleggende betingelse for god dyrevelferd. Spesielt gjelder det dyr som skal dresseres, utføre øvelser, transporteres og vises frem under slike forhold som sirkus tilbyr. Indisk elefant er ikke genetisk domestisert. For dyreparker er det mulig å tilby dyrene mer naturlige levemiljø enn i sirkus. Det er derfor åpnet for at disse kan søke om tillatelse til å holde også ikke domestiserte arter på nærmere betingelser».

Da det nye regelverket for asiatisk elefant i sirkus ble sendt ut på høring den 4. februar 2013, mistenkte media Mattilsynet for å snudd i elefantsaken. Torunn Knævelsrud ble da intervjuet av NTB og det virket som det nye regelverket innebar betydelig skjerpete krav til sirkusene:

«Det er ikke vi som har snudd i saken, men vi har fått en føring fra departementet om at elefanter skal kunne brukes i sirkus under strenge betingelser om en akseptabel velferd, uttalte Torunn Knævelsrud, seksjonssjef for dyrevelferd og fiskehelse i Mattilsynet, til NTB. Hun avdramatiserte påstander om at departementet hadde overprøvd Mattilsynet som fagetat. Dyrevelferd vektes nesten alltid mot økonomi og praktiske forhold, sa hun og påpekte at sirkusene har sagt veldig sterkt at de er avhengig av elefanter for å kunne drive økonomisk forsvarlig: «Vårt fremste hensyn er dyrevelferden, men departementet må selvfølgelig vekte flere hensyn. Hvordan ulike hensyn skal vektes, er til syvende og sist et politisk spørsmål».

De varslete «strenge betingelser» kokte ned til tre krav : Elefantene skal 1) holdes minst to sammen 2) ha et oppholdssted på minst 200 kvm og 3) ha tilgang til et overbygget sted der temperaturen er minst 15 grader C. Sirkusene uttalte i høringen at de har problemer med disse kravene, men var ellers for de meste enige i de foreslåtte reglene og vurderer tydeligvis regelverket som stort sett overkommelig. «Dette er krav vi for det meste for lengst har oppfylt», uttalte Are Arnardo til VG nylig. Han mener at det ikke skal være noe problem for hans sirkus å følge opp den nye sirkusforskriften hvis departementet vedtar den.

Mattilsynet understreker i sin samstilling og vurdering av høringsuttalelsene at det nye regelverket må være mulig å etterleve og legger til rette for at Landbruks- og matdepartementet kan stryke det kanskje vanskeligste kravet, at elefanter skal holdes minst to sammen. Her har Mattilsynet godtatt sirkusenes argumentasjon for at kravet vil redusere tilgangen på sirkuselefanter og skriver: «Hvis departementet ønsker at sirkusene skal ha samme mulighet som før til å vise frem elefanter, bør dette kravet sløyfes, ettersom det vil redusere utvalget av elefanter for sirkusene».

European Elephant Group (EEG) reagerer på at Mattilsynet tar gruppens høringsuttalelse til inntekt for denne argumentasjon og gir inntrykk av at gruppen legger avgjørende vekt på at det kan være vanskelig å få ukjente elefanter til å gå sammen.

– Det er uforutsigelig om to ukjente elefanter vil komme godt ut av det med hverandre, men det er ikke uoverkommelig. En elefant som Baba som er vant til å være alene, har likevel behov for å få selskap av en annen elefant og vårt syn er at kravet om minst to elefanter sammen må være absolutt. Elefanten er et utpreget sosialt dyr og føler seg ikke vel alene. Argumentet om tilgangen på sirkuselefanter er nærmest irrelevant. Sirkus som nekter å skaffe en enslig elefant en partner eller ikke vil samarbeide om å sende den til en institusjon der elefanter holdes, bør ikke få tillatelse til å opptre i Norge, Sier Olaf Töffels i EEG.

Tekst: Inge Sellevåg

Publisert i Elefanter i sirkus | Merket med , , | Legg igjen en kommentar

– Mattilsynet misforstår eller ignorerer fakta

– Det norske Mattilsynet misforstår eller ignorerer fakta om hvordan elefanter holdes og trenes i sirkus. Det mener at elefantene fanges og temmes på en måte som ikke kan forsvares, men utelater elefanttreningen i sitt nye regelverk for sirkus. Det henger ikke sammen. Treningen bygger på de samme metoder som temmingen. Elefanten straffes fysisk hvis den ikke helt underkaster seg treneren, sier Olaf Töffels i European Elephant Group (EEG) til «Babas verden».

En villfanget elefant når den brytes ned fysisk og psykisk for å temmes.

En villfanget elefant når den brytes ned fysisk og psykisk for å temmes.

Alle elefanter i sirkus holdes og trenes i et system som kalles «free contact». Det bygger på tradisjonelle metoder fra elefanthold i India og innebærer at treneren og elefanten er sammen uten noen fysisk barriere mellom dem. Treneren må hele tiden hevde total dominans over elefanten og kan aldri tillate den å ta egne beslutninger. Den er intelligent og i stand til å vurdere situasjoner. Hvis en elefant ser en mulighet til å gjøre motstand, kan den lynraskt angripe. Det har skjedd mange ganger, og treneren er blitt hardt skadet eller drept. Derfor må han straffe elefanten ved minste tegn til at den opponerer, forklarer Olaf Töffels.

Grunnlaget for dominans legges når elefanten er fanget og temmes (bilde over). Den bindes til et tre eller lignende og beina strekkes diagonalt med tau så stramt at trykket på leddene blir ekstraordinært og smertefullt. Samtidig nektes den mat og drikke i 2-3 dager og søvn i minst 24 timer. Bål brennes for å holde den våken. Prosessen,i faglitteraturen kalles «breakdown», tar 10-20 dager.Til slutt er elefanten brutt helt ned fysisk og psykisk og overgir seg. Så begynner den grunnleggende innlæringen av kommandoer. Elefanten belønnes da med mat og drikke og får ros når den viser at den lar seg dominere. Hvis den ikke samarbeider, kan den bli slått gjentatte ganger med redskapen elefantkrok (ankus), en stokk med en krok og en spiss i enden som brukes mot over 100 steder på kroppen der elefanten har tynn hud og er svært sårbar.

elefantkrok ståendeI den videre treningen av elefanter til å opptre i sirkus kombineres og balanseres straff og belønning. Det kalles i fagterminologien henholdsvis negativ og positiv forsterking. Etter den grunnleggende innlæringen av kommandoer vil det i de fleste tilfeller være nok å vise frem og true med elefantkroken (bilde høyre) for å minne elefanten på konsekvensene hvis den ikke adlyder. Men noen ganger er det også nødvendig å bruke elefantkroken eller en annen redskap, for eksempel pisk. Det går tydelig frem av en film som en aktivist fra NOAH – for dyrs rettigheter tok opp hos Cirkus Merano i Oslo-området i 2006. é. – Dette opptaket beviser klart hvordan elefanter i sirkus trenes og at de straffes med elefantkrok også når sirkusene reiser rundt på turné. Her ser vi hva «free contact»-systemet går ut på, sier Töffels. Se filmen her.

kroken brukes 2

Fra NOAH-filmen: Treneren med elefantkroken i høyre hånd og en pisk i venstre hånd. Foto: NOAH

– Elefanten viser at den er stresset og snurrer først rundt med bakbeina på en krakk, kommenterer Olaf Töffels: – Så blir elefanten kommandert til å gjøre noe annet, det er uklart hva, og den kvinnelige treneren som vi først ser, er ikke tilfreds. En mannlig trener kommer til syne og har en pisk som han slår mot elefantens høyre forbein og snabelen, trolig for å få elefanten til å sitte på krakken eller reise seg på bakbeina. Elefanten reagerer, men treneren er ennå ikke fornøyd. Han er på vakt mot at noen kan se ham og kaster et fort blikk omkring. Den kvinnelige treneren gir ham elefantkroken og etter at elefanten har plassert forbeina på krakken begynner han å støte eller stikke med kroken.

Øyeblikksbilde 3

Scene fra NOAH-filmen der treneren bruker elefantkroken.

– Jeg kan ikke se tydelig av opptaket hvor elefantkroken brukes, om det er mot buken eller hoften. Noen av de svært sårbare stedene i hudene er i dette området. Det er også vanskelig å bedømme hvor hard behandlingen er og smerten den volder, men det brukes kraft og hensikten er åpenbart å få elefanten til å bevege seg sidelengs. Når treningsøkten er over og elefanten er på vei bort, pisker treneren den igjen og bruker nå full kraft. Og dette er en elefant som er godt trent gjennom tiår. Det er lenge siden den ble brutt ned og ennå må treneren for å hevde dominans vise at han ikke i noen situasjon tåler ulydighet. Det skjer med alle elefanter i sirkus også i dag, derfor bør hele «free contact»-systemet forbys, sier Olaf Töffels.

Opptaket viser Sharon eller Giulia, de to elefantene som reiste med Cirkus Merano i 2006. De ble født ville i India i 1973-74 og har tilhørt samme stall som Baba. Filmen ble sendt til Mattilsynet og berørte departementer. Media fikk også filmen, men omtalte den ikke. Journalister meldte tilbake til NOAH at de hadde kontaktet dyrevelferdsmyndighetene og at de ikke så noe ulovlig i behandlingen av elefanten, forteller Siri Martinsen, leder av NOAH.

Punkt der elefant har tynn hud og er svært sårbar. Illustrasjon fra EEG-rapporten som ble sendt til Mattilsynet.

– Norske myndigheter bør vite hva «free contact» innebærer og at fysisk straff er en betingelse for å holde elefanter i dette systemet, sier Olaf Töffels. Systemet beskrives i en rapport om sirkuselefanter som European Elephant Group (EEG) vedla i sin høringsuttalelse til Mattilsynet og er også beskrevet i rapporten «A Review of the Welfare of Zoo Elephants» (2002). Vitenskapskomitéen for mattrygghet (VKM) brukte rapporten som en hovedkilde i risikovurderingen som lå til grunn for at Mattilsynet i 2009 foreslo å forby elefanter i sirkus. VKM omtalte ikke «free contact»-systemet og skrev at elefanttrening består hovedsakelig av to forskjellige metoder – «breakdown» og atferdsterapi via temming («tame training»).

Nedbrytningen av elefanter under temming ble karakterisert som dyrevelferdsmessig ikke forsvarlig. Den videre innlæringen av oppgaver vil sannsynligvis kunne foregå etter tradisjonelle læringsoppgaver, mente VKM og skrev at det er høyst uvisst hvilke metoder som benyttes i treningen av elefanter ettersom de oppholder seg utenfor Norge når det ikke er sirkussesong. Også metodene for å trene sirkusdyr generelt ble vurdert som svært usikre siden dyrene vanligvis ikke trenes i Norge. Her la VKM til uten å gjøre noe unntak for elefanter: «Under forutsetning av at treningen gjennomføres ved bruk av positiv forsterking er det liten grunn til å anta at dyrene vil utsettes for utilbørlige belastninger ved innlæring av oppgaver».

– Dette er i beste fall uklart. Det er riktig at treningen av elefanter består av to metoder, men det er feil hvis de vurderes som forskjellige metoder i den forstand at elefantene kan være utsatt for «breakdown», men så trenes videre etter atferdsterapi på en akseptabel måte. Den siste uttalelsen kan tyde på at Mattilsynet mener det. Og det er en grunnleggende misforståelse. Det er umulig å kontrollere en elefant bare med belønning (positiv forsterking). Mitt inntrykk er at de norske myndighetene helst ikke vil snakke om treningen og derfor tåkelegger sammenhengen mellom temming og trening. Derfor nevnes ikke «free contact» som system og derfor er også elefanttreningen utelatt i det nye regelverket, sier Olaf Töffels.

– Ved å unnlate å ta opp hele «free contact»-systemet som problem unngår Mattilsynet også å bli for konkret når det skal forholde seg til de kraftkrevende øvelsene som elefantene utfører, sier Töffels. Øvelser som å reise seg på bakbeina eller sitte på en krakk, i faglitteraturen kalt «power behaviour», kan bare oppnås når elefanter trenes i «free contact» og fysisk tvinges til å gjøre øvelsene. I stedet for å uttrykkelig forby alle slike øvelser som ikke er en del av elefanters naturlige atferd, sier Mattilsynet i det nye regelverket at det er forbudt å trene eller fremvise dyrene i stillinger som medfører særlige belastninger, men nevner bare det å stå med all vekt på frambeina og hodet som eksempel. Denne øvelsen er ikke i bruk i norske sirkus.

Baba sitter på krakken under opptreden i Granåsen, Trondheim den 30. april 2013. Foto: Mia Kristoffersen.

– EEG gjorde Mattilsynet oppmerksom på at det foreligger vitenskapelige bevis for flere sykdommer og skader i ledd, sener og muskler som elefanter kan bli påført når de opptrer. Jeg skulle gjerne høre en begrunnelse for hvorfor disse studiene ikke tas til følge. Et forbud mot belastende øvelser må omfatte det å løfte mer enn en fot fra bakken når elefanten for eksempel står på bakbeina eller sitter, ikke bare det å stå på hodet. Forbudet må uttrykkelig inkludere alle de øvelsene som vi vet er belastende og naturlige. Det er den eneste måten å forhindre at elefantene utfører eller rettere tvinges til å utføre disse øvelsene, sier Töffels.

European Elephant Group har nå fremskaffet den tyske originalstudien som viser at sitteøvelsen kan påføre elefanten brokk på grunn av ekstremt press på indre organer. Dr. Marion E. Garaï som er vitenskapelig konsulent for EEG, har også oversatt studien til engelsk. Den beskriver en elefant ved navn Dina som ble undersøkt av veterinær under en sirkusturné i 1982 og hadde en en stor klump under halen. klumpen var ikke synlig når hun stod på fire bein. Treneren fikk beskjed om at blære, livmor og tarmer kunne bli klemt så hardt sammen at elefanten kunne dø når den satt eller stod på bakbeina. Trenere kommanderer rutinemessige elefantene til å tømme seg før en forestilling for å unngå brokkproblemet.

– Jeg håper at dette er til hjelp for norske fagmyndigheter hvis de har problemer med å finne dokumentasjon slik de tidligere har gitt uttrykk for. Hvilken praktisk nytte det har er en annen sak. Det forundrer at Mattilsynet sier at det er åpent for ytterligere dokumentasjon og at et spesifikt forbud mot andre øvelser enn å stå på hodet kan bli aktuelt på et senere tidspunkt. Det er også underlig at tilsynet må utrede metodene i elefanttrening spesielt og ikke kan forby dem nå. Hva er et senere tidspunkt når regelverket allerede er laget, spør Olaf Töffels.

Tekst: Inge Sellevåg

Publisert i Elefanter i sirkus | Merket med , , , , , | Legg igjen en kommentar

Fakta om elefanter i sirkus

Dokumentasjon av hvordan elefanter holdes og trenes i sirkus og skadene som de kan påføres gjennom de kraftkrevende øvelsene som de utfører i manesjen:

«A Review of the Welfare of the Welfare of Zoo Elephants in Europe», en rapport (2002) fra forskerne Ros Clubb og Georgia Mason ved Oxford University med relevans for både dyrehager og sirkus, utarbeidet for den ledende britiske dyrevelferdsstiftelsen Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA). Rapporten beskriver systemet «free contact» som alle sirkuselefanter holdes og trenes i og gjør rede for skadene som elefantene kan påføres gjennom kraftkrevende øvelser, kalt «power behaviour».

«Circuselefanten» , en rapport på tysk fra European Elephant Group (EEG) som beskriver den asiatiske elefantens naturlige atferd og behov og omstendighetene som elefanter holdes under i sirkus. Rapporten skal tjene som arbeidsmateriell og veiledning når elefanter tillates holdt og fremvist og redegjør for krav som må stilles for å sikre dyrenes velferd. Mattilsynet fikk tilsendt rapporten i høringen for det nye regelverket for asiatisk elefant i sirkus.

«Comments to elephants performing in circus», dokument med litteraturhenvisning om sykdommer og skader i ledd, sener og muskler som elefanter kan bli påført i sirkus. Utarbeidet for «Babas verden» av Dr. Marion E. Garaï, vitenskapelig konsulent for European Elephant Group (EEG), til hjelp for Mattilsynet, fordi det uttalte at det var vanskelig å finne dokumentasjon om belastningene som elefanter utsettes for. EEG har også skaffet den tyske originalstudien fra 1989 om den svært farlige sitteøvelsen og Garai har laget en engelsk oversettelse av den.

«Are wild animals suited to a travelling circus life ?», en rapport (2009) fra forskere ved University of Bristol, England. Den første globale studien av dyr i sirkus og konkluderer at dyr som vanligvis holdes i sirkus, som elefant, er de som er minst egnet til sirkuslivet. Dokumenterer skader som elefantene kan bli påført og at nærværet av tilskuere kan forårsake alvorlig stress hos dyr i sirkus som fører til kritiske endringer i fysiologiske parametre.

Uttalelse fra Dame Daphne Sheldrick, en av verdens ledende eksperter på elefanter. Hun skriver i en epost til «Babas verden» at den stereotype atferden til elefanter i sirkus er et tegn på alvorlig psykologisk lidelse og indikerer psykose. Treningen av elefanter er brutal inntil det ekstreme og tar sikte på å bryte ned dyrets ånd. Alle sivilisterte land bør forby elefanter i sirkus, uttaler hun. Se artikkel om Dame Daphne Sheldrick og hennes livslange erfaring med elefanter.

«Von Athleten mit beschränkter Leistung und Dresseuren mit schrankenlosem Ehrgeiz», artikkel av Dr. Fred Kurt som beskriver hvordan elefanten er bygget og beveger seg. Den løfter naturlig bare en fot fra bakken om gangen og øvelser i sirkus der den må reise seg på to bein er svært belastende på skjelett og muskulatur. European Elephant Group sendte artikkel til Mattilsynet som vedlegg til sin høringsuttalelse.

Tekst: Inge Sellevåg

Publisert i Dokumentasjon | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Kollapset og døde under bading

Debatten om elefanter i europeiske sirkus får ny næring etter en trist hendelse i Estland i går. Den asiatiske efanten Medi kollapset og døde da den skulle bade i en elv i Tallin. Samme skjebne kan vente flere av de aldrende sirkuselefantene i Europa hvis de presses til å reise rundt og opptre i sirkus til de ikke orker mer.

Medi heises opp og fraktes bort. Foto: Imgur/Thumser. Se flere bilder: http://imgur.com/a/Z9ZuQ

Medi heises opp og fraktes bort. Foto: Imgur/Thumser. Se flere bilder: http://imgur.com/a/Z9ZuQ

Det er idag ca. 90 elefanter i europeiske sirkus, de fleste asiatiske elefanter. De er med ett unntak rundt 40 år eller eldre og ble fanget ville tidlig i 1970-årene. Unntaket er «Baby» som reiser med Cirkus Arnardo som ble født i fangenskap i 1981. Deres daglige plikter er ikke bare å opptre, men også å bli vist frem utenom manesjen. Det ser vi av dette opptaket med Medi der elefanten blir ført omkring i sirkusets nabolag, stresset av publikum og trafikk.

Medi reiste med det estiske sirkuset Tuuril og ulykken fredag skjedde da elefanten ble ført ned til elven Narva i Tallin for å bade mens barn og voksne så på. Den falt plutselig om på grunt vann og døde. Dødsårsaken er ikke kjent. Sirkuset uttalte at alt så ut til å være i orden med elefanten før det oppstod et uventet helseproblem. Redningsmannskap kom til, heiste den døde kroppen opp fra vannet med krane og fraktet den bort for å bli nærmere undersøkt.

Dyrevernorganisasjoner i Estland protesterte ifjor mot det de mente var mishandling av Medi under trening. De har også lenge påpekt at Medi tydelig hadde dårlig helse og var delvis lammet. Klager til veterinærmyndighetene for å få dem til å gripe er blitt oversett, hevdes det.. Elefantens problem fremgår av denne filmen fra en opptreden i mai i år:

Det er ikke første gang en elefant dør under en turné. Den asiatiske hunnelefanten Jenny kollapset og døde i Tyskland i 2002. Jenny hadde lenge vært alvorlig syk og hadde betennelse i underkjeven. Eierne avbrøt en behandling av henne flere ganger for å holde sirkusprogrammet ifølge European Elephant Group. Hun ble fraktet fra sted til sted for nye opptredener og var på slutten sterkt svekket og avmagret, fortalte en dyrlege som besøkte Jenny tre uker før hun døde.

Byveterinæren i Düsseldorf der dødsfallet inntraff, undersøkte elefanten og fant at den i tillegg til kjevebetennelsen trolig hadde en hormonell sykdom. Veterinæren hadde ingen kritiske merknader til sirkuset, heller ikke når det gjaldt transporten av elefantene.

Tekst: Inge Sellevåg

Publisert i Elefanter i sirkus | Merket med , , | Legg igjen en kommentar

Det samme, gamle argumentet

«Elefantene gjør ikke noe som er unaturlig for dem. De slår ikke salto eller hopper gjennom en ring. De gjør ting de ville gjort også i andre sammenhenger», sier Are Arnardo i Cirkus Arnardo til VG. Det er et mye brukt, tilbakevist argument for å tillate at elefanter tvinges til å stå på bakbeina eller sitte i sirkusmanesjen.

image004

Elefanter er observert stående på bakbeina i naturen. Det viser dette bildet av en ung afrikansk elefant som reiser seg for å få tak i løv høyt oppe i et tre. Bildet ble tatt i nasjonalparken Mana Pools i Zimbabwe i september 2012 gjengitt i aviser verden over som eksempel på en høyst uvanlig og unaturlig atferd for en elefant. Ellers er bare giraffer sett i denne stillingen og Daily Mail beskrev elefantens atferd som en «incredible act». Mattilsynet sendte bildet til «Babas verden» uten å opplyse noe om bakgrunnen for det i en epost angående det nye regelverket for dyr i sirkus og skrev i en følgetekst: «Deler av elefanters naturlige atferd i vill tilstand».

image008Mattilsynet sendte også et annet bilde av en elefant stående på bakbeina (høyre). Dette bildet ble tatt i en nasjonalpark i Zambia i 2010 og også det gikk i aviser verden over, beskrevet som et «extraordinary moment». «Babas verden» fikk bildene på spørsmål om Mattilsynet er kjent med dokumentasjon som forteller at det å stå på bakbeina er svært belastende for en elefant og kan medføre skader. Betydningen av bildene ble tonet ned i den videre kommunikasjonen. Mattilsynet opplyste til slutt at de ikke har noen relevans for hvordan tilsynet vurderer øvelser i manesjen der elefanter tvinges til å reise seg på bakbeina. Mattilsynet foreslår i det nye regelverket et forbud mot å trene eller fremvise elefanter i stillinger som medfører særlige belastninger, men nevner bare eksplisitt å stå med all vekt på frambeina og hodet som en forbudt øvelse. Det etterlates et inntrykk av at å stå på bakbeina er et grensetilfelle som kan oppfattes som naturlig atferd og som dermed ikke umiddelbart kan forbys. Det samme gjelder å sitte på en krakk i manesjen. Mattilsynet sendte også «Babas verden» to bilder av sittende elefanter, med den samme følgeteksten: «Deler av elefanters naturlige atferd i vill tilstand».

Å stå på bakbeina, sitte og stå med all vekt på frambeina og hodet beskrives i faglitteraturen som «power behaviour», øvelser som krever en kraftanstrengelse. Det er bare mulig å få elefanter til utføre slike numre når de trenes etter den tradisjonelle metoden «fri kontakt» der fysisk straff og bruk av redskapen elefantkrok inngår. Dette fremgår av rapporten «A Review of the Welfare of Zoo Elephants in Europe» som de britiske forskerne Ros Clubb og Georgia Mason laget for den britiske dyrevelferdsstiftelsen RSPCA i 2002. Rapporten er et standardverk i vurderingen av elefanter både i dyrehager og sirkus og tilbakeviser sirkusindustriens ofte brukte argument at elefanter i manesjen bare utfører ting som er naturlig for dem:

«One of the arguments for the performance of these behaviours (red. anm. power behaviour) is that some have been observed in wild elephants. It is true that wild Asian and African elephants have been seen to stand on their hind-legs to reach upper branches and leaves (Shoshani 2000). However, this is by no means a regular occurence (Kuntze 1989) and is this very different to repeat performances in a daily show, for instance, which is very unnatural…A further difference is that elephants in the wild peform these behaviours when they want and need to, and not on command. There is thus the danger that elephants in the zoo may be made to perform behaviours that may cause them discomfort or pain, and possibly cause physical damage» (Clubb/Mason 2002).

Rapporten fra de britiske forskerne beskriver utførlig de skadene som elefanter kan bli påført i manesjen. Å stå på bakbeina sliter på ledd, sener og muskler og kan føre til lamhet og andre bevegelsesproblemer. Øvelsen å sitte på en krakk legger et ekstraordinært press på indre organ og kan medføre brokk. Elefanten kan i verste fall dø av skadene. Denne dokumentasjonen bør Mattilsynet være vel kjent med. Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) brukte den britiske rapporten i risikovurderingen som lå til grunn for at Mattilsynet i 2009 foreslo å forby elefanter i sirkus. Hvorfor vektlegges ikke kunnskapene om «power behaviour» mer – og hvordan kan sirkusbransjen i Norge fremsette påstander som Are Arnardo gjorde i VG uten å bli motsagt av landets formelt fremste fagmyndighet når det gjelder dyrevelferd ?

Tekst: Inge Sellevåg

Publisert i Elefanter i sirkus | Merket med , , , | Legg igjen en kommentar