Sitte og stå på bakbeina kan bli forbudt

Mattilsynet vil vurdere om øvelser som å stå på bakbeina og sitte på en krakk er i strid med den nye forskriften om elefanter i sirkus når den trår i kraft, opplyser seniorrådgiver Ole-Herman Tronerud til «Babas verden». Mattilsynet foreslår i forskriften et forbud mot særlig belastende øvelser og nevner bare eksplisitt å stå med all vekt på frambeina og hodet (stå på hodet), en øvelse som ikke er i bruk i norske sirkus. Nå kan også de andre krevende øvelser i realieteten bli forbudt.

Øyeblikksbilde 1 (07.04.2013 22-09)

Mattilsynet foreslo i 2009 å forby elefanter i sirkus etter anbefaling fra Vitenskapskomitéen for mattrygghet (VKM). Forslaget ble sendt på høring og fikk bred faglig tilslutning. I oktober 2012 valgte landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum å overse de faglige rådene og bestemte at elefanter fortsatt skal tillates fremvist i sirkus i Norge gitt visse forbedringer i dyrenes velferd. Mattilsynet fikk i oppdrag å utarbeide en forskrift som tar hensyn til dette. Et utkast ble sendt på høring med svarfrist den 15. mars 2013. Mattilsynet har nå gjennomgått hørinsinnspillene og har sendt sin anbefalte forskrift til landbruks- og matdepartementet.

I forskriftens paragraf 23 foreslås et forbud mot belastende øvelser: «Elefanter skal kun trenes og fremvises i stillinger som naturlig inngår i artens dagligdagse bevegelser hos ville individer i naturen. Dette inkluderer for eksempel naturlige gangarter og ulike bevegelser med snabelen. Det er forbudt å trene eller fremvise dyrene i stillinger som medfører særlige belastninger, for eksempel med all vekt på frambeina og hodet». Seniorrådgiver Maria Været Veggeland i Mattilsynet opplyser til «Babas verden» i en epost: «Det er et generelt forbud, med et eksplisitt forbud (stå på hodet) som tjener som eksempel på en forbudt øvelse».

Å stå med all vekt på frambeina og hodet er en avlegs øvelse. Den er ikke i bruk i norske sirkus og de fleste elefanttrenere har gått bort fra den. Øvelsen har vært forbudt i India siden 1996 og er forbudt i Tyskland. Hvis bare dette eksempelet blir stående, har forskriften ingen praktisk konsekvens for sirkusene hva fremvisning. Men nå svarer seniorrådgiver Ole-Herman Tronerud i Mattilsynet når «Babas verden» spør om også andre øvelser kan bli forbudt: «Å stå på bakbena og å sitte på en krakk er, sammen med resten av den framtidige forestillingen, øvelser som Mattilsynet vil vurdere om er i strid med forskriften ved tilsyn med slik bruk av elefant i framvisning på sirkus etter at forskriften er trådt i kraft».

Sitteøvelsen som vi på bildet over ser Baba utføre under en opptreden i Åsane, Bergen den 2. april, er spesielt kontroversiell. Den legger et ekstraordinært press på indre organer som kan føre til at veggen i bukhulen sprekker. Elefanten kan i verste fall dø. Dette er dokumentert i en vitenskapelig artikkel (Kuntze, 1989) som Dr. Marion E. Garaï viste til i en kommentar for «Babas verden» etter Babas opptreden i Åsane. Hun viste også til annen faglig litteratur som forteller at elefanter ikke er bygget for å tåle de påkjenninger de utsettes for i manesjen. Det å stå på bakbeina sliter på elefantens ledd, sener og muskler og kan føre til lamhet.

Vedlegg+2.1-page-0Mattilsynet skrev i sitt høringsbrev av 01.02.2013: «Det er vanskelig å finne faglig litteratur som belyser konsekvensene av forskjellige stillinger og øvelser for elefanter, men å «stå på hodet», dvs. med bare frambeina og hodet i bakken, er atferd man ikke ser voksne elefanter utføre naturlig, og som vi mener kan medføre unødige belastninger. Vi har derfor angitt denne øvelsen som et eksempel på en øvelse som vil være forbudt».
«Babas verden» formidlet på anmodning fra Mattilsynet et innspill i høringen for den nye forskriften fra European Elephant Group (EEG). Gruppen påpekte at det finnes at det finnes vitenskapelig litteratur om sykdommer knyttet til elefanters opptreden og viste til en vedlagt artikkel av Dr. Fred Kurt. Den var illustrert med bildet til høyre og billedteksten «For voksne elefanter betyr det å stå oppreist en anstrengelse utenom det vanlige som er forbundet med skader på ledd, sener og muskler». EEG vedla også en 79 siders rapport om sirkuselefanter som omtalte skadene. «Babas verden» viste videre til på «Are wild animals suited to a travelling circus life ?» (2009), den første globale studien av sirkusdyrs velferd. Den konkluderte at virkningene av gjentatte opptredener kan føre til betydelige helseproblemer for ville dyr i sirkus og refererte vitenskapelig litteratur.

Dokumentasjonen har fvært kjent siden 2002, da de britiske forskerne Ros Clubb og Georgia Mason publiserte rapporten «A Review of the Welfare of Zoo Elephants in Europe». Rapporten ble laget for The Royal Society for the Prevention of Cruely to Animals (RSPCA), Storbrittanias ledende dyrevelferdsstiftelse, og er et standardverk. Det beskriver (side 128-129) skadene som Garaï omtaler. Vitenskapskomitéen for mattrygghet (VKM) brukte rapporten i risikovurderingen som lå til grunn for at Mattilsynet i 2009 foreslo et forbud mot elefanter i norske sirkus. VKM vektla den gangen ikke dokumentasjonen av belastningsskader i manesjen, heller ikke og at øvelser som krever en kraftanstrengelse, kalt «power behaviour», bare kan oppnås når fysisk straff og redskapen elefantkrok brukes i treningen av elefanter.

forbeina

Mattilsynet inspiserte Cirkus Merano ved årets sesongåpning i Fredrikstad og skriver i tilsynsrapporten av 04.03.2013: «Elefanten ble brukt i et tradisjonelt show hvor dyret går rundt i manesjen og utfører enkle manøver som å gå opp på ”plattform”, stå på to ben, legge seg ned, osv. Samspillet mellom eier og elefant syntes å fungere godt». Det var ordrett samme vurdering som Mattilsynet ga etter et tilsyn for et år siden, den 05.03.2012. Babas generelle velferd ble også vurdert svært positivt: «Elefanten virket veldig tillitsfull og sosial, og det ble ikke observert tegn til sykdom».

Bergen Venstre leverte en bekymringsmelding til Mattilsynet angående Baba og anmodet om inspeksjon av Cirkus Merano da sirkuset kom til Bergen i begynnelsen av april. Mattilsynet fant det ikke nødvendig å etterkomme anmodningen og viste til tilsynsrapporten av 04.03.2013 . «Din bekymringsmelding er generell og gir ikke nye opplysninger om observasjoner av dyrevelferdsmessige forhold. På bakgrunn av at det er kort tid siden Mattilsynet gjennomførte tilsyn og vi ikke har opplysninger om endring i oppstallingsforhold eller tilstanden på dyret, vil vi ikke prioritere et nytt tilsyn før vi ev. får slike opplysninger», het det i svaret til Bergen Venstre. Om senere bekymringsmeldinger har fått samme svar er ukjent.

«Babas verden» kontaktet Mattilsynet og spurte om det var kjent med dokumentasjonen av mulige skader på grunn av belastende øvelser. Seniorrådgiver Ole-Herman Tronerud svarte med å sende fire bilder og skrev: «Deler av elefanters naturlige atferd». To bilder viste en elefant som sitter og to en elefant som står på bakbeina. Det kunne gi inntrykk av at Mattilsynet ser disse stillingene som naturlige og ikke særlig belastende. Vi bad om en presisering av hvordan bildene skal forstås og Tronerud klargjør nå i sitt siste svar:

«De nevnte bildene har ingen relevans for Mattilsynets tilsynsarbeid som foregår ute i felt med et sett av regelverksrammer som grunnlag. Mattilsynet vil som tidligere nevnt ikke begrense sin tilsynsaktivitet ved kun å forholde seg til enkeltrapporter eller tilfeldig mottatte forskningsrapporter. All tilgjengelig informasjon og relevant forskning om et fagfelt bør inngå som grunnlag for ethvert tilsyn Mattilsynet utfører innenfor våre fagområder. Slike konkrete vurderinger må gjøres under det framtidige tilsynet ut ifra den kunnskapen som er tilgjengelig i de aktuelle miljøene og eventuelle retningslinjer for slikt tilsyn på tilsynstidspunktet».

Dr. Marion E. Garaï kommenterer: «Marion E. Garaï kommenterte bildene slik: «Elefanter kan av og til sitte i korte perioder, særlig når de leker eller bader i sand. Hannelefanter står også av og til på bakbeina for å få tak i løv, men når de setter forbeina ned igjen på bakken, gjør de det sakte for å hindre fotproblemer. Dette er svært forskjellig fra å reise seg på bakbeina flere ganger hver dag slik elefantene gjør i sirkus. Hunnelefanter (red. anm.: som Baba) står i vill tilstand sjelden eller aldri på bakbeina».

Clubb/Mason, 2002 sier: «Et av argumentene for fremvisning av slike atferder (red. anm: kraftøvelser) er at noen av dem er observert blant ville elefanter. Det er sant at ville asiatiske og afrikanske elefanter er observert stående på bakbeina for å nå greiner og løv høyt oppe i tre (Shoshani 200). Men det er på ingen måte en vanlig foreteelse (Kuntze 1989) og det er veldig forskjellig fra for eksempel å gjenta atferden i et daglig show. Det er svært unaturlig».

Seniorrådgiver Maria Været Veggeland opplyser til «Babas verden» at Mattilsynet er åpen for ytterligere dokumentasjon angående belastende øvelser. Det kan på et senere stadium bli aktuelt å utvide listen over eksplisitt forbudte øvelser, men hun kan ikke si konkret hvilke øvelser det da kan bli tale om. Med «ytterligere dokumentasjon» sikter hun til kommentaren som Dr. E. Garaï la frem og som NOAH for dyrs rettigheter ønsket å sende til Mattilsynet i form av et etterskrift til høringsprosessen. «Babas verden» forbereder i samarbeid med Garaï og European Elephant Group (EEG) en mer utførlig samstilling av den dokumentasjonen om sykdommer og skader knyttet til fremvisningen av elefanter.

lybækVitenskapelig rådgiver (biolog) Susanna Emmika Lybæk i Dyrevernalliansen (bilde) tolker den nye forskriften slik: «Angående paragraf 23, forbud mot belastende øvelser, siste setning, så er dette noe som vil vurderes av Mattilsynets inspektører. I og med at det tidligere i paragrafen vises til «stillinger som naturlig inngår i artens dagligdagse bevegelser hos ville individer i naturen», så tolker jeg dette som et forbud mot alle stillinger der elefanten for eksempel løfter mer enn ett ben av bakken om gangen, eller der elefanten går opp på en krakk, må balansere, og lignende. Men igjen, dette vil være opp til Mattilsynets inspektører å vurdere, så dette spørsmålet er best rettet til Mattilsynet». Lybæk skrev nylig en kronikk i Trønderbladet om sirkuselefanters lidelser og hevdet at Norge ikke har den ekspertisen som kreves for rett veterinærmedisinsk behandling av dyrene.

Informasjonsansvarlig i Dyrevernalliansen Live Kleveland som er jurist, sier at det er opptil Mattilsynet å bestemme hvordan den nye forskriftens pargaraf 23 skal fortolkes. – De må gjøre det etter skjønn og legge til grunn saklige kriterier. Tolkningen må også være enhetlig og helhetlig, slik at hele Mattilsynet gjør det samme når de håndhever forskriften. Innholdet nå er for vagt og uklart. Jeg foreslår at det utarbeides en konkret veiledning til forskriften som Mattilsynets inspektører kan bruke. Kunnskapen om belastende øvelser er vanskelig tilgjengelig og ikke noe man lærer på veterinærhøyskolen, sier Live Kleveland.

Siri Martinsen, leder av NOAH for dyrs rettigheter, kommenterte Babas opptreden i Åsane den 2. april. Hun kalte øvelsene meningsløse, unaturlige og belastende og la merke til at Baba strevde med å klatre opp på brakken under sitteøvelsen. Hun la også merke til at Babas trener bar en rose i manesjen, ikke stokken som minner Baba på hvordan hun er blitt trent. – Her har man fullendt illusjonen og byttet stokken ut med en rose, sa Martinsen. NOAH har ikke vurdert paragraf 23 nærmere, men ser det fremdeles som viktig at dokumentasjon om belastningsskader formidles til Mattilsynet.

Tekst: Inge Sellevåg

Reklamer

Om ingesellevag

Pensjonert journalist, tidligere ansatt i Bergens Tidende (1968-2010).
Dette innlegget ble publisert i Elefanter i sirkus, Om Baba og merket med , , , , , , . Bokmerk permalenken.

1 svar til Sitte og stå på bakbeina kan bli forbudt

  1. Tilbaketråkk: - Elefanter i sirkus er et verdispørsmål | Babas verden – om elefanter i sirkus

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s