Mattilsynet: – Vi vet at elefantene er mishandlet

Mattilsynet er helt og fullt klar over at sirkuselefantene med stor sannsynlighet er villfanget og deretter mishandlet i forbindelse med temming og trening, opplyser seniorrådgiver Maria Været Veggeland til «Babas verden». Mattilsynet har ingen faglige argumenter for at asiatisk elefant fortsatt skal tillates holdt og fremvist i sirkus slik Landbruks- og matdepartementet ønsker, bekrefter Veggeland.

Baba fotografer i Granåsen, Tromdheim den 30. april 2013 (Foto: Mia Kristoffersen)

Baba fotografer i Granåsen, Tromdheim den 30. april 2013 (Foto: Mia Kristoffersen)

Mattilsynet foreslo i 2009 å forby asiatisk elefant i sirkus og mener fortsatt at den asiatisk elefanter uegnet for sirkus. Det gjentar i et brev til Landbruks- og matdepartementet sin tidligere anbefaling om at asiatisk elefant ikke må tillates og er styrket i denne oppfatningen etter innspillene fra faginstanser under høringen for den nye forskriften for dyr i sirkus som gir regler for hold og fremvisning av asiatisk elefant. I brevet heter det også:

«Mattilsynet er fortsatt av den oppfatning at det ikke er mulig å lage et regelverk som sikrer god velferd for asiatiske elefanter innenfor rammebetingelsene omreisende sirkus har i Norge».

Hvordan forsvarer så Mattilsynet at det har laget et regelverk som det mener er umulig å lage ? Justis- og beredskapsdepartementet påpekte i sin høringsuttalelse at Mattilsynet anser asiatisk elefant som uegnet i sirkus og bad om en nærmere faglig redegjørelse for hva som tilsier at asiatisk elefant likevel fortsatt kan tillates. Mattilsynet svarte :

» Når det gjelder Justis- og beredskapsdepartementets etterlysning av argumenter for tillatelse til hold av elefant og vekting av disse mot de dyrevelferdsmessige motargumentene, har vi ikke andre argumenter å vise til enn at departementet (les: Landbruks- og matdepartementet) har instruert oss om å utarbeide og høre et regelverk som tillater fortsatt bruk av asiatisk elefant i sirkus».

Justis- og beredskapsdepartementet foreslo samtidig at den nye sirkusforskriften må kreve at en elefant er født i fangenskap for at den skal tillates fremvist. Mattilsynet svarte:

«Siden de aller fleste sirkuselefanter i Europa i dag er villfanget, vil et krav om dokumentasjon på at elefanten er født i fangenskap, i realiteten medføre et indirekte forbud mot sirkuselefanter. Ettersom vi oppfatter at dette vil være i strid med departementets ønsker, har vi anbefalt å ikke stille krav til dyrenes opprinnelse».

«Babas verden» tok opp Justis- og departementets innspill med Mattilsynet for å få en presisering av svarene. Seniorrådgiver Maria Veggeland svarte dette i epost:

«Det stemmer at vi ikke har noen faglige argumenter for at asiatisk elefant i skal tillates, tvert i mot finnes det tungtveiende faglige argumenter mot slik bruk av elefanter. Mattilsynet har hele tiden vært klare på at vi anbefaler Landbruks- og matdepartementet å ikke tillate asiatisk elefant i sirkus. Nå er det imidlertid sånn at det ikke er Mattilsynet, men departementet (eller de folkevalgte) som bestemmer hva som skal være gjeldende dyrevelferdsregelverk i Norge. Vi er departementets faglige rådgivere, men de kan velge å la være å følge våre råd.

At sirkuselefantene med stor sannsynlighet er villfanget og deretter mishandlet i forbindelse med temming og trening, er vi også fullt og helt klar over. Dette er ett av flere vektige argumenter mot å tillate asiatisk elefant i sirkus».

På bakgrunn av denne eposten sendte «Babas verden» flere spørsmål til Mattilsynet og spurte blant annet om hvordan det er mulig å lage et påstått umulig regelverk uten å kompromittere Mattilsynets faglige integritet. Kan regelverket forsvares med de forbedringer av elefantenes velferd som foreslås?

European Elephant Group (EEG) la i sin høringsuttalelse frem vitenskapelig dokumentasjon for at to elefanter må ha et minst 1000 kvm stort oppholdsareal for å være komfortable sammen og etterlyser hvilke bevis Mattilsynet bygger på når det setter grensen ved 200 kvm. EEG hevdet også at det er nytteløst å foreslå miljøberiking bare når det er praktisk mulig. Miljøberiking er alltid dyr og ingen sirkus vil møte dette kravet så lenge de har en mulighet til å unngå det.

EEG gjorde i høringen dessuten Mattilsynet oppmerksom på at det foreligger studier som dokumenterer skader i ledd, sener og muskler som følge av øvelser som elefanter utfører i manesjen. Heller ikke denne dokumentasjonen har Mattilsynet tatt til følge ettersom det bare forbyr uttrykkelig at elefanter står med all vekt på forbeina og hodet, en øvelse som ikke er i bruk i norske sirkus. EEG har fremskaffet originalstudien fra 1989 som dokumenterte at det å sitte på en krakk kan forårsake brokk og i verste fall føre til at elefanten dør.

«Babas verden» etterlyste også en redegjørelse for treningen av elefanter. NOAH – for dyrs rettigheter tok i sin høringsuttalelse opp at elefanttreningen er utelatt i det nye regelverket og påpekte at ikke bare den innledende treningen av elefanter, men også den videre vedlikeholdstreningen inneholder uakseptable metoder. NOAH listet opp de forskjellige metodene for fysisk avstraffelse som er i bruk og mente at alle bør forbys. Det ble bedt om et uttrykkelig forbud mot stikkeredskapen elefantkrok. Mattilsynet svarte med å henvise til forskriftens paragraf 10 om trening av sirkusdyr generelt:

«Vi er av den oppfatning at bruk av de metodene som listes opp ikke er i overensstemmelse med § 10: «Dyrene skal trenes på en måte som ikke stresser, skremmer eller skader dem eller påfører dem andre former for unødige påkjenninger og belastninger». Et eksplisitt forbud mot bruk av bestemte metoder eller redskaper som elefantkrok vil måtte utredes spesielt, og foreslås ikke tatt inn nå».

«Babas verden» ville vite om Mattilsynet mener at foreliggende dokumentasjon av elefanttreningen ikke er tilstrekkelig og viste til dokumentasjon av treningsmetoder som fremgikk fra en rapport fra EEG innsendt i høringen. «Babas verden» bad Mattilsynet begrunne hvorfor det er behov for å utrede bruken av bestemte metoder eller redskaper i treningen og har spurt om tilsynet er kjent med at elefanter holdes og trenes i systemet «free contact», der bruk av fysisk avstraffelse er grunnleggende.

Ingen av spørsmålene er besvart konkret. Torunn Knævelsrud, leder for seksjon for dyrevelferd og fiskehelse i Mattilsynet, overtok kommunikasjonen etter eposten fra Maria Været Veggeland. Knævelsrud bad om forståelse for at Mattilsynet er travelt opptatt med det nye regelverket og ikke har tid til å svare på flere spørsmål. I stedet sendte hun denne generelle orienteringen:

«Vår vurdering av at indisk elefant ikke egner seg i sirkus er av mer overordnet karakter enn selve treningen/øvelsene. Det handler om både innfanging/temming, transport, oppstalling, helse og ikke minst mangelen på genetisk domestisering. Bestemmelsene om trening/øvelser vil uansett bare gjelde i Norge og har derfor ingen relevans i forhold til hva som skjer i Europa, selv om treningsmetoder i Europa for elefanter som senere skal opptre i Norge, har betydning for hvorvidt vi mener det er riktig å «støtte» slik trening av dyrene ved å la dem få opptre i Norge.

Når det gjelder mer spesifikk beskrivelse av spesielle øvelser, egner det seg ikke godt i forskrift. Dette fordi en opplisting kan gi inntrykk av at andre øvelser dermed er tillatt. Dette egner seg mer for veiledningsmateriell fra Tilsynet vårt. Både du, tilsynet vårt og sirkusene selv må leve med at man kan trenge litt erfaring med en helt ny forskrift før man eventuelt gjør endringer i den eller utmeisler en forvaltningspraksis. I denne omgang har vi forholdt oss til en mer generell tilnærming pluss innspill vi fikk i høringsrunden hva gjelder øvelser.
Det er også slik at ingen dyr skal utsettes for spesielt belastende øvelser, verken i sirkus eller andre steder, uansett dyreart. Det fremgår av dyrevelferdslovens generelle bestemmelser, §§ 1, 3 og 26 er spesielt relevant her. Det blir umulig om man skal liste opp alle øvelser som er forbudt for alle dyrearter.

Det kan jo hende at vi kan komme til å se behov for spesifikk forbud på et senere tidspunkt. Jeg anser dermed denne diskusjonen avsluttet fra vår side i Mattilsynets regelverksavdeling i denne omgang».

«Babas verden» bad om en presisering av hvorfor genetisk domestisering vektlegges. Torunn Knævelsrud svarte:

«Det har vært et overordnet prinsipp for oss i arbeidet med tillatte arter i både dyreparker og sirkus (og annen fremsyning) at vi i utgangspunktet tillater bare genetisk domestiserte dyr. Det innebærer arter som er avlet i mange, mange generasjoner for å tilpasse dem et live sammen med mennesker. Vi mener det er en grunnleggende betingelse for god dyrevelferd. Spesielt gjelder det dyr som skal dresseres, utføre øvelser, transporteres og vises frem under slike forhold som sirkus tilbyr. Indisk elefant er ikke genetisk domestisert. For dyreparker er det mulig å tilby dyrene mer naturlige levemiljø enn i sirkus. Det er derfor åpnet for at disse kan søke om tillatelse til å holde også ikke domestiserte arter på nærmere betingelser».

Da det nye regelverket for asiatisk elefant i sirkus ble sendt ut på høring den 4. februar 2013, mistenkte media Mattilsynet for å snudd i elefantsaken. Torunn Knævelsrud ble da intervjuet av NTB og det virket som det nye regelverket innebar betydelig skjerpete krav til sirkusene:

«Det er ikke vi som har snudd i saken, men vi har fått en føring fra departementet om at elefanter skal kunne brukes i sirkus under strenge betingelser om en akseptabel velferd, uttalte Torunn Knævelsrud, seksjonssjef for dyrevelferd og fiskehelse i Mattilsynet, til NTB. Hun avdramatiserte påstander om at departementet hadde overprøvd Mattilsynet som fagetat. Dyrevelferd vektes nesten alltid mot økonomi og praktiske forhold, sa hun og påpekte at sirkusene har sagt veldig sterkt at de er avhengig av elefanter for å kunne drive økonomisk forsvarlig: «Vårt fremste hensyn er dyrevelferden, men departementet må selvfølgelig vekte flere hensyn. Hvordan ulike hensyn skal vektes, er til syvende og sist et politisk spørsmål».

De varslete «strenge betingelser» kokte ned til tre krav : Elefantene skal 1) holdes minst to sammen 2) ha et oppholdssted på minst 200 kvm og 3) ha tilgang til et overbygget sted der temperaturen er minst 15 grader C. Sirkusene uttalte i høringen at de har problemer med disse kravene, men var ellers for de meste enige i de foreslåtte reglene og vurderer tydeligvis regelverket som stort sett overkommelig. «Dette er krav vi for det meste for lengst har oppfylt», uttalte Are Arnardo til VG nylig. Han mener at det ikke skal være noe problem for hans sirkus å følge opp den nye sirkusforskriften hvis departementet vedtar den.

Mattilsynet understreker i sin samstilling og vurdering av høringsuttalelsene at det nye regelverket må være mulig å etterleve og legger til rette for at Landbruks- og matdepartementet kan stryke det kanskje vanskeligste kravet, at elefanter skal holdes minst to sammen. Her har Mattilsynet godtatt sirkusenes argumentasjon for at kravet vil redusere tilgangen på sirkuselefanter og skriver: «Hvis departementet ønsker at sirkusene skal ha samme mulighet som før til å vise frem elefanter, bør dette kravet sløyfes, ettersom det vil redusere utvalget av elefanter for sirkusene».

European Elephant Group (EEG) reagerer på at Mattilsynet tar gruppens høringsuttalelse til inntekt for denne argumentasjon og gir inntrykk av at gruppen legger avgjørende vekt på at det kan være vanskelig å få ukjente elefanter til å gå sammen.

– Det er uforutsigelig om to ukjente elefanter vil komme godt ut av det med hverandre, men det er ikke uoverkommelig. En elefant som Baba som er vant til å være alene, har likevel behov for å få selskap av en annen elefant og vårt syn er at kravet om minst to elefanter sammen må være absolutt. Elefanten er et utpreget sosialt dyr og føler seg ikke vel alene. Argumentet om tilgangen på sirkuselefanter er nærmest irrelevant. Sirkus som nekter å skaffe en enslig elefant en partner eller ikke vil samarbeide om å sende den til en institusjon der elefanter holdes, bør ikke få tillatelse til å opptre i Norge, Sier Olaf Töffels i EEG.

Tekst: Inge Sellevåg

Reklamer

Om ingesellevag

Pensjonert journalist, tidligere ansatt i Bergens Tidende (1968-2010).
Dette innlegget ble publisert i Elefanter i sirkus og merket med , , . Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s