– Elefanter i sirkus er et verdispørsmål

– Venstre mener at ja eller nei til elefanter i sirkus er et verdispørsmål. Det handler om vårt forhold til hold av dyr generelt. Venstre vil kjempe for dette enten vi er innenfor eller utenfor regjering. Og jeg håper at dyrevelferd generelt blir et tema i valgkampen, sier sentralstyremedlem Guri Melby til «Babas verden».

guri melbyVenstres daværende leder og landbruksminister Lars Sponheim tok til orde for å forby elefanter i sirkus 2002. Han redegjorde for sitt syn i en kronikk i Dagbladet og skrev der: Ja eller nei til elefanter i sirkus er en del av et spørsmål om vår holdning til hold av dyr generelt; med andre ord et verdispørsmål…De valgene vi til slutt gjør vil framstå som en del av vår kultur, innvirke på vår anseelse sett utenfra og på vår selvrespekt».
– Vi følger samme linje som Sponheim, sier Guri Melby, som er leder av Venstres programkomité. Venstre har et eget kapittel om dyrevelferd i sitt stortingsvalgprogram 2013-2017. Partiet går der inn for å forby bruk av alle ville dyr i sirkus. og mener også at tilsynsmyndighetene må prioritere dyrevelferd høyere enn idag. Det bør vurderes å opprette et eget dyrevelferdstilsyn (populært kalt dyrepoliti) eller opprette en egen organisasjon for dyrevelferd underlagt Mattilsynet, heter det i programmet.

Guri Melby reagerte da landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) instruerte Mattilsynet til å gå inn for sirkuselefanter mot egen overbevisning. Mattilsynet foreslo i 2009 å forby elefanter i sirkus og fikk bred faglig tilslutning. I oktober 2012 bestemte at elefanter fortsatt skal tillates fremvist og bad Mattilsynet utarbeide en ny forskrift om dyr i sirkus i tråd med beslutningen. Forskriften ble sendt på høring den 4. februar 2013 og Mattilsynet har nå gjennomgått høringsinnspillene. Det har sendt sin anbefalte forskrift til landbruks- og matministeren og foreslår et forbud mot særlig belastende øvelser for elefanter.

– Det er ikke første gang Senterpartiet setter sine egne særinteresser over fagkunnskap, sa Guri Melby til Norsk Telegrambyrå (NTB).. – Det er åpenbart at Arbeiderpartiet gir Senterpartiet fritt spillerom i dyrevernpolitikken. Hestehandelen internt i regjeringen gir makten til mindretallets særinteresser. Det skader demokratiet og øker politikerforakten, uttalte hun. Hun viste også til pelsdyrdebatten, der Senterpartiet har tvunget gjennom fortsatt drift av norske pelsdyrfarmer selv om det er flertall både i regjeringen og i Stortinget for det motsatte.

– Angående Mattilsynet har jeg ikke anledning til å gå inni detaljene i denne saken her og nå, sier Guri Melby til «Babas verden». «Babas verden» har forelagt henne at Mattilsynet ikke reagerte på en bekymringsmelding fra Bergen Venstre da Cirkus Merano besøkte Bergen begynnelsen av april. Mattilsynet viste til en inspeksjon av Merano i slutten av februar som konkluderte at sirkusets dyrehold er godt. Det var ikke fremkommet nye opplysninger som tilsa en enring i elefantens tilstand, het det. I tilsynsrapporten beskrives de krevende øvelsene som Baba må utføre i manesjen som «enkle manøver» og Baba vurderes generelt positivt: «Elefanten virket veldig tillitsfull og sosial, og det ble ikke observert tegn til sykdom».

– Generelt mener Venstre vi bør vurdere om de fortsatt skal ha tilsynsmyndigheten når det gjelder dyrevelferd, eller om vi trenger en egen enhet. Men dette er vi litt åpne på i programmet, og jeg mener vi må ha tid til å se nærmere på dette før vi bestemmer oss for en løsning, sier Guri Melby. På spørsmål om Mattilsynets nye forskrift om dyr i sirkus reaktualiserer et forbud mot elefanter i sirkus viser hun til at hun ennå ikke har satt seg inn i den nye forskriften og svarer: – Det vet jeg ikke om jeg kan svare på. Men et regjeringsskifte vil jo også reaktualisere saken, sier Guri Melby.

Reklamer
Publisert i Elefanter i sirkus | Merket med , , , , | Legg igjen en kommentar

Sitte og stå på bakbeina kan bli forbudt

Mattilsynet vil vurdere om øvelser som å stå på bakbeina og sitte på en krakk er i strid med den nye forskriften om elefanter i sirkus når den trår i kraft, opplyser seniorrådgiver Ole-Herman Tronerud til «Babas verden». Mattilsynet foreslår i forskriften et forbud mot særlig belastende øvelser og nevner bare eksplisitt å stå med all vekt på frambeina og hodet (stå på hodet), en øvelse som ikke er i bruk i norske sirkus. Nå kan også de andre krevende øvelser i realieteten bli forbudt.

Øyeblikksbilde 1 (07.04.2013 22-09)

Mattilsynet foreslo i 2009 å forby elefanter i sirkus etter anbefaling fra Vitenskapskomitéen for mattrygghet (VKM). Forslaget ble sendt på høring og fikk bred faglig tilslutning. I oktober 2012 valgte landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum å overse de faglige rådene og bestemte at elefanter fortsatt skal tillates fremvist i sirkus i Norge gitt visse forbedringer i dyrenes velferd. Mattilsynet fikk i oppdrag å utarbeide en forskrift som tar hensyn til dette. Et utkast ble sendt på høring med svarfrist den 15. mars 2013. Mattilsynet har nå gjennomgått hørinsinnspillene og har sendt sin anbefalte forskrift til landbruks- og matdepartementet.

I forskriftens paragraf 23 foreslås et forbud mot belastende øvelser: «Elefanter skal kun trenes og fremvises i stillinger som naturlig inngår i artens dagligdagse bevegelser hos ville individer i naturen. Dette inkluderer for eksempel naturlige gangarter og ulike bevegelser med snabelen. Det er forbudt å trene eller fremvise dyrene i stillinger som medfører særlige belastninger, for eksempel med all vekt på frambeina og hodet». Seniorrådgiver Maria Været Veggeland i Mattilsynet opplyser til «Babas verden» i en epost: «Det er et generelt forbud, med et eksplisitt forbud (stå på hodet) som tjener som eksempel på en forbudt øvelse».

Å stå med all vekt på frambeina og hodet er en avlegs øvelse. Den er ikke i bruk i norske sirkus og de fleste elefanttrenere har gått bort fra den. Øvelsen har vært forbudt i India siden 1996 og er forbudt i Tyskland. Hvis bare dette eksempelet blir stående, har forskriften ingen praktisk konsekvens for sirkusene hva fremvisning. Men nå svarer seniorrådgiver Ole-Herman Tronerud i Mattilsynet når «Babas verden» spør om også andre øvelser kan bli forbudt: «Å stå på bakbena og å sitte på en krakk er, sammen med resten av den framtidige forestillingen, øvelser som Mattilsynet vil vurdere om er i strid med forskriften ved tilsyn med slik bruk av elefant i framvisning på sirkus etter at forskriften er trådt i kraft».

Sitteøvelsen som vi på bildet over ser Baba utføre under en opptreden i Åsane, Bergen den 2. april, er spesielt kontroversiell. Den legger et ekstraordinært press på indre organer som kan føre til at veggen i bukhulen sprekker. Elefanten kan i verste fall dø. Dette er dokumentert i en vitenskapelig artikkel (Kuntze, 1989) som Dr. Marion E. Garaï viste til i en kommentar for «Babas verden» etter Babas opptreden i Åsane. Hun viste også til annen faglig litteratur som forteller at elefanter ikke er bygget for å tåle de påkjenninger de utsettes for i manesjen. Det å stå på bakbeina sliter på elefantens ledd, sener og muskler og kan føre til lamhet.

Vedlegg+2.1-page-0Mattilsynet skrev i sitt høringsbrev av 01.02.2013: «Det er vanskelig å finne faglig litteratur som belyser konsekvensene av forskjellige stillinger og øvelser for elefanter, men å «stå på hodet», dvs. med bare frambeina og hodet i bakken, er atferd man ikke ser voksne elefanter utføre naturlig, og som vi mener kan medføre unødige belastninger. Vi har derfor angitt denne øvelsen som et eksempel på en øvelse som vil være forbudt».
«Babas verden» formidlet på anmodning fra Mattilsynet et innspill i høringen for den nye forskriften fra European Elephant Group (EEG). Gruppen påpekte at det finnes at det finnes vitenskapelig litteratur om sykdommer knyttet til elefanters opptreden og viste til en vedlagt artikkel av Dr. Fred Kurt. Den var illustrert med bildet til høyre og billedteksten «For voksne elefanter betyr det å stå oppreist en anstrengelse utenom det vanlige som er forbundet med skader på ledd, sener og muskler». EEG vedla også en 79 siders rapport om sirkuselefanter som omtalte skadene. «Babas verden» viste videre til på «Are wild animals suited to a travelling circus life ?» (2009), den første globale studien av sirkusdyrs velferd. Den konkluderte at virkningene av gjentatte opptredener kan føre til betydelige helseproblemer for ville dyr i sirkus og refererte vitenskapelig litteratur.

Dokumentasjonen har fvært kjent siden 2002, da de britiske forskerne Ros Clubb og Georgia Mason publiserte rapporten «A Review of the Welfare of Zoo Elephants in Europe». Rapporten ble laget for The Royal Society for the Prevention of Cruely to Animals (RSPCA), Storbrittanias ledende dyrevelferdsstiftelse, og er et standardverk. Det beskriver (side 128-129) skadene som Garaï omtaler. Vitenskapskomitéen for mattrygghet (VKM) brukte rapporten i risikovurderingen som lå til grunn for at Mattilsynet i 2009 foreslo et forbud mot elefanter i norske sirkus. VKM vektla den gangen ikke dokumentasjonen av belastningsskader i manesjen, heller ikke og at øvelser som krever en kraftanstrengelse, kalt «power behaviour», bare kan oppnås når fysisk straff og redskapen elefantkrok brukes i treningen av elefanter.

forbeina

Mattilsynet inspiserte Cirkus Merano ved årets sesongåpning i Fredrikstad og skriver i tilsynsrapporten av 04.03.2013: «Elefanten ble brukt i et tradisjonelt show hvor dyret går rundt i manesjen og utfører enkle manøver som å gå opp på ”plattform”, stå på to ben, legge seg ned, osv. Samspillet mellom eier og elefant syntes å fungere godt». Det var ordrett samme vurdering som Mattilsynet ga etter et tilsyn for et år siden, den 05.03.2012. Babas generelle velferd ble også vurdert svært positivt: «Elefanten virket veldig tillitsfull og sosial, og det ble ikke observert tegn til sykdom».

Bergen Venstre leverte en bekymringsmelding til Mattilsynet angående Baba og anmodet om inspeksjon av Cirkus Merano da sirkuset kom til Bergen i begynnelsen av april. Mattilsynet fant det ikke nødvendig å etterkomme anmodningen og viste til tilsynsrapporten av 04.03.2013 . «Din bekymringsmelding er generell og gir ikke nye opplysninger om observasjoner av dyrevelferdsmessige forhold. På bakgrunn av at det er kort tid siden Mattilsynet gjennomførte tilsyn og vi ikke har opplysninger om endring i oppstallingsforhold eller tilstanden på dyret, vil vi ikke prioritere et nytt tilsyn før vi ev. får slike opplysninger», het det i svaret til Bergen Venstre. Om senere bekymringsmeldinger har fått samme svar er ukjent.

«Babas verden» kontaktet Mattilsynet og spurte om det var kjent med dokumentasjonen av mulige skader på grunn av belastende øvelser. Seniorrådgiver Ole-Herman Tronerud svarte med å sende fire bilder og skrev: «Deler av elefanters naturlige atferd». To bilder viste en elefant som sitter og to en elefant som står på bakbeina. Det kunne gi inntrykk av at Mattilsynet ser disse stillingene som naturlige og ikke særlig belastende. Vi bad om en presisering av hvordan bildene skal forstås og Tronerud klargjør nå i sitt siste svar:

«De nevnte bildene har ingen relevans for Mattilsynets tilsynsarbeid som foregår ute i felt med et sett av regelverksrammer som grunnlag. Mattilsynet vil som tidligere nevnt ikke begrense sin tilsynsaktivitet ved kun å forholde seg til enkeltrapporter eller tilfeldig mottatte forskningsrapporter. All tilgjengelig informasjon og relevant forskning om et fagfelt bør inngå som grunnlag for ethvert tilsyn Mattilsynet utfører innenfor våre fagområder. Slike konkrete vurderinger må gjøres under det framtidige tilsynet ut ifra den kunnskapen som er tilgjengelig i de aktuelle miljøene og eventuelle retningslinjer for slikt tilsyn på tilsynstidspunktet».

Dr. Marion E. Garaï kommenterer: «Marion E. Garaï kommenterte bildene slik: «Elefanter kan av og til sitte i korte perioder, særlig når de leker eller bader i sand. Hannelefanter står også av og til på bakbeina for å få tak i løv, men når de setter forbeina ned igjen på bakken, gjør de det sakte for å hindre fotproblemer. Dette er svært forskjellig fra å reise seg på bakbeina flere ganger hver dag slik elefantene gjør i sirkus. Hunnelefanter (red. anm.: som Baba) står i vill tilstand sjelden eller aldri på bakbeina».

Clubb/Mason, 2002 sier: «Et av argumentene for fremvisning av slike atferder (red. anm: kraftøvelser) er at noen av dem er observert blant ville elefanter. Det er sant at ville asiatiske og afrikanske elefanter er observert stående på bakbeina for å nå greiner og løv høyt oppe i tre (Shoshani 200). Men det er på ingen måte en vanlig foreteelse (Kuntze 1989) og det er veldig forskjellig fra for eksempel å gjenta atferden i et daglig show. Det er svært unaturlig».

Seniorrådgiver Maria Været Veggeland opplyser til «Babas verden» at Mattilsynet er åpen for ytterligere dokumentasjon angående belastende øvelser. Det kan på et senere stadium bli aktuelt å utvide listen over eksplisitt forbudte øvelser, men hun kan ikke si konkret hvilke øvelser det da kan bli tale om. Med «ytterligere dokumentasjon» sikter hun til kommentaren som Dr. E. Garaï la frem og som NOAH for dyrs rettigheter ønsket å sende til Mattilsynet i form av et etterskrift til høringsprosessen. «Babas verden» forbereder i samarbeid med Garaï og European Elephant Group (EEG) en mer utførlig samstilling av den dokumentasjonen om sykdommer og skader knyttet til fremvisningen av elefanter.

lybækVitenskapelig rådgiver (biolog) Susanna Emmika Lybæk i Dyrevernalliansen (bilde) tolker den nye forskriften slik: «Angående paragraf 23, forbud mot belastende øvelser, siste setning, så er dette noe som vil vurderes av Mattilsynets inspektører. I og med at det tidligere i paragrafen vises til «stillinger som naturlig inngår i artens dagligdagse bevegelser hos ville individer i naturen», så tolker jeg dette som et forbud mot alle stillinger der elefanten for eksempel løfter mer enn ett ben av bakken om gangen, eller der elefanten går opp på en krakk, må balansere, og lignende. Men igjen, dette vil være opp til Mattilsynets inspektører å vurdere, så dette spørsmålet er best rettet til Mattilsynet». Lybæk skrev nylig en kronikk i Trønderbladet om sirkuselefanters lidelser og hevdet at Norge ikke har den ekspertisen som kreves for rett veterinærmedisinsk behandling av dyrene.

Informasjonsansvarlig i Dyrevernalliansen Live Kleveland som er jurist, sier at det er opptil Mattilsynet å bestemme hvordan den nye forskriftens pargaraf 23 skal fortolkes. – De må gjøre det etter skjønn og legge til grunn saklige kriterier. Tolkningen må også være enhetlig og helhetlig, slik at hele Mattilsynet gjør det samme når de håndhever forskriften. Innholdet nå er for vagt og uklart. Jeg foreslår at det utarbeides en konkret veiledning til forskriften som Mattilsynets inspektører kan bruke. Kunnskapen om belastende øvelser er vanskelig tilgjengelig og ikke noe man lærer på veterinærhøyskolen, sier Live Kleveland.

Siri Martinsen, leder av NOAH for dyrs rettigheter, kommenterte Babas opptreden i Åsane den 2. april. Hun kalte øvelsene meningsløse, unaturlige og belastende og la merke til at Baba strevde med å klatre opp på brakken under sitteøvelsen. Hun la også merke til at Babas trener bar en rose i manesjen, ikke stokken som minner Baba på hvordan hun er blitt trent. – Her har man fullendt illusjonen og byttet stokken ut med en rose, sa Martinsen. NOAH har ikke vurdert paragraf 23 nærmere, men ser det fremdeles som viktig at dokumentasjon om belastningsskader formidles til Mattilsynet.

Tekst: Inge Sellevåg

Publisert i Elefanter i sirkus, Om Baba | Merket med , , , , , , | 1 kommentar

Motstanden øker – avisene kommer etter

Motstanden mot elefanter og andre dyr i sirkus øker. Det gjenspeiles også etter hvert i avisene. De dekker oftere demonstrasjoner, gir spalteplass til innlegg og har kritiske artikler. Men pressen har mye å hente igjen. Mange aviser behandler fremdeles sirkus som som underholdning/kultur uten å trekke inn dyrevelferd. De har tradisjonelt nærmest vært mikrofonstativ for sirkusbransjen.

Bilde 5

Demonstranter foran Cirkus Merano i Stjørdal (Foto: Per-Christian Næss Eriksen)

Cirkus Merano startet sin sesong i Fredrikstad hvert år de første dagene i mars med god dekning i lokalavisene. Demokraten sakset også i år Meranos pressemelding og lokket med dansende kameler, nebbete papegøyer, vraltende ender m.m. Fredrikstad Blad fortalte i en forhåndsreportasje fra sirkuset at Baba i år har tørrpasta som favorittsnacks. En lokal Ap-politiker som mener at dyr ikke har noe på sirkus å gjøre, ble også intervjuet i reportasjen. Avisen meldte etterpå om en forrykende premiere og hadde fyldig billeddekning.

Neste stopp var Moss. Her hadde lokalavisen den tradisjonelle forhåndsomtalen, men også et «kritisk leserbrev». Som i Fredrikstad delte frivillige ut løpesedler fra NOAHs sirkuskampanje før forestillingen i Moss. «Babas verden» filmet deler av Babas opptreden i manesjen og filmet også hennes møte med publikum under pausen i forestillingen. Elefantekspert Dr. Marion E. Garaï som vurderte Babas atferd inngående ifjor, kommenterte opptredenen i en bloggartikkel. Hun sa at Baba lever et liv i kjedsom åndløshet som bare kan sløve ned hennes sinn.

Fra Moss gikk ferden over fjorden til Vestfold. Der meldte Tønsbergs Blad om «vår i luften og sirkus i byen» og trakk frem «snørrhovne» kameler som en av attraksjonene. I Sandefjord var det en NOAH-markering som Sandefjords Blad dekket. Sirkusets pressemelding rett inn i Farsunds Avis, mens Stavanger Aftenblad fokuserte i forhåndsomtalen på årets overraskelse hos Merano, dresserte papegøyer, og trykket en kritisk kommentar om elefanter i sirkus. Avisen hadde også en artikkel om status for sirkuselefantene. Her argumenterte Marano-direktør Knut Dahl med at EU-parlamentet har slått fast at dyr i sirkus er en del av den europeiske kulturarv.

Det er en sannhet med modifikasjoner. EU-parlementet stemte i 2005 over en rapport som sa at sirkus er en del av den europeiske kulturarven. Det var uenighet blant medlemmene om dyr skal tas med i kulturbegrepet og EU har siden bevilget midler til utvikling av dyrefrie sirkus. Alle elefanter i europeiske sirkus er født før 1975. De dør om 10-15 år og det er forbudt å rekruttere nye født senere. Dermed stanser bruk av elefanter i sirkus av seg selv. Merano vil vise dem frem så lenge det er mulig. Baba er 40 år og kan opptre til hun er rundt 50 år, opplyste Dahl.

Videre oppover på Vestlandet fikk Cirkus Merano en seiersferd. «Sirkusmagien lever videre», meldte Haugesunds Avis og Sunnhordland skrev at Merano Merano var i storform på Stord. Men i Bergensregionen begynte det i år som ifjor å butte imot. På Askøy demonstrerte Sosialistisk Ungdom og Unge Venstre og fikk dekning i Askøy-magasinet. I Bergen gikk sirkuset tom for saklige argumenter. Bergen Venstre leverte en bekymringsmelding til Mattilsynet og anmodet om inspeksjon av Merano. BA omtalte initiativet og Meranos pressekontakt Turid Beth Hansen kalte demonstranter og andre kritiske røster fjompenisser.

Oppslag i Åsane Tidende den 8. april 2013 på bakgrunn av Babas opptreden.

Oppslag i Åsane Tidende den 8. april 2013 på bakgrunn av Babas opptreden.

Baba kom i fokus for alvor da Cirkus Merano besøkte Åsane, Bergen den 2. april 2012. «Babas verden» filmet da Banas stereotype atferd og la filmen frem for internasjonale elefanteksperter. Dr. Marion E. Garaï sa at denvedvarende vugging med kroppen uttrykker hjelpeløshet og håpløshet. Det er en siste utvei for å unngå galskap. Legendariske Dame Daphne Sheldrick sa at stereotyp atferd hos elefanter i fangenskap indikerer psykose. Dr. Gay Bradshaw. sa at en diagnose burde stilles og behandlingen av Baba starte straks. Miljøpartiet De Grønne krevde at Bergen kommune skal nekte å leie ut areal til sirkus som bruker dyr og BA skrev om det.

Til BA ifjor uttalte pressekontakt Turid Beth Hansen at Baba og eieren Adriana Folco Althoff har vokst opp sammen. Det kan man se av hele nummeret i manesjen og utenom manesjen vil man se at det er Baba som dirigerer treneren, ikke omvendt, het det. «Babas verden» ville i år se med egne øyne hvordan forholdet i manesjen arter seg i år og filmet Babas opptredenen i helhet da Merano kom til Åsane den 2. april 2013. Opptredenen ble kommentert i en bloggartikkel. Dr. Marion E. Garaï viste faglitteratur og dokumenterte at Babas øvelser kan være svært skadelige. Å stå på bakbeina sliter på ledd, sener og muskler og kan gi lamhet. Å sitte på en krakk medfører et enorm press på indre organ og elefanten kan i verste fall dø.

Åsane Tidende omtalte Babas opptreden i en helsides artikkel, her er nettversjonen. Artikkelen hadde kommentarer av Siri Martinsen, leder av NOAH for dyrs rettigheter, og Per-Arne Larsen, nestleder i Bergen Venstre. Åsane Tidende hadde også en førstesideartikkel basert på at European Elephant Group (EEG) hevder at Cirkus Merano gambler med sikkerheten når det tillater barn å komme tett på elefanten i pausen i forestillingen. – En elefant er uansett et vilt og sterkt dyr som kan reagere lynraskt og uforutsigbart. Vi har nok av eksempler på at det plutselig har gått galt, uttalte Olaf Töffels og viste til at elefanter har angrepet publikum.

På ferden videre nordover kom Cirkus Merano i nyhetene av andre grunner enn dyrene. Trailere stod på kryss og tvers i Romarheimsdalen på veien fra Nordhordland til Førde. Mellom Stryn og Ørsta var ikke sirkuset klar over Kvivstunnelen som korteste vei og reiste unødvendig med ferge. Det kostet 10.000 kroner i billetter for de rundt femti bilene i følget. Tabben ble omtalt i flere aviser og hjalp på forhåndsomtalen for forestillingene på Sunnmøre. I Molde var det «sirkus før sirkuset», meldte Romsdals Bustikke. Et 30-talls demonstranter møtte frem og kom til orde i avisen. Merano var som i Åsane ikke tilgjengelig for kommentar.

Baba sammen med eier Adriana Folco Althoff og klovneparet DeLillo (Foto: Cirkus Merano).

Baba sammen med eier Adriana Folco Althoff og klovneparet DeLillo (Foto: Cirkus Merano).

I Trøndelag ga Trønderbladet spalteplass til en kronikk om sirkuselefantenes lidelser skrevet av biolog og vitenskapelig rådgiver Susanna Lybæk. Avisen tok også opp spørsmålet om myndighetenes nye regelverk for elefanter i sirkus med Merano da sirkuset kom til Støren. Arnt Helge S. Johansen opplyste at Merano ofte får uanmeldte besøk av Mattilsynet og aldri har fått negative merknader om sitt dyrehold. Han uttalte at Baba kommer fra en familie med tre elefanter, hvis det skulle bli krav om at et sirkus må holde flere elefanter. Sirkuset har tidligere opplyst at Baba er en dominant elefant som foretrekker å være alene.

I Verdal var det demonstrasjon mot dyr i sirkus. Lokalavisen Verdalingen, ga Merano vanlig forhåndsomtale, men skrev også kritisk med fokus på Baba og trykket et ofte brukt pressebilde fra Merano i år (bilde over) med billedteksten «moro eller tragisk ?». (bilde over). Avisen dekket også demonstrasjonen og ga spalteplass til et leserinnlegg av Elisabeth Jacobsen. Hun påpekte at kunstene som dyrene til å utføre ikke er en «lek», men innlærte øvelser der vold brukes i treningen og redskap som elefantkrok og pisk påfører dyrene smerte.

Ny demonstrasjon fulgte i Stjørdal den 2. mai. Her fikk Merano to forhåndsomtaler i Stjørdalen Blad, på vanlig plass i avisen og i StjørdalsPuls. Sirkusdirektør Knut Dahl lovet en «heidundrandes sagflisfest» med snørrhovne kameler og en stolt elefant. En titt bakover i avisarkivet viser at Merano er godt vant med omtale i denne lokalavisen. Demonstrasjonen i år ved Stokkan ungdomsskole ble ikke dekket. Aktivister fra NOAH som var til stede, filmet og tok bilder av dyrene og har omtalt forestillingen i bloggen Dyrerettighetsaktivisten. Det er sendt en bekymringsmelding til Mattilsynet om Babas atferd og kamelenes tilstand.

Kamelene med vokter hos Cirkus Merano i Stjørdal (Foto: Per-Christian Næss Eriksen)

Kamelene med vokter hos Cirkus Merano i Stjørdal (Foto: Per-Christian Næss Eriksen)

De store avisenes holdning til dyrevelferd er et stort problem, forteller informasjonsrådgiver Karen Frivik i Dyrevernalliansen til «Babas verden». Hun nevner spesielt Aftenposten og Adresseavisen. Begge tar aldri inn debattinnlegg om dyrevelferd. Norsk Telegrambyrå (NTB) skriver om dyrevelferdssaker når de får en pressemelding fra Mattilsynet eller Landbruks- og matdepartementet eller klipper fra andre aviser, spesielt Nationen. Den avisen konstruerer ofte sine egne problemstillinger som hegner om dyreholderes interesser og finner en forsker som er enig i problemstillingen – I de aller fleste tilfeller kommer NTBs saker uten kommentar fra motparten, som jo blir en av dyrevernsorganisasjonenen. På den måten blir en rekke saker feilaktig fremstilt og går ut til medier i hele landet, sier Karen Frivik.

Dagbladet er så langt i år et unntak. Avisen hadde den 7. mars en sak på nettet med fokus på Baba på bakgrunn av informasjon fra «Babas verden». Samtidig har Stavanger Aftenblad som nevnt «skjerpet seg». Adresseavisen var taus da Merano var i Trondheim nylig. «Babas verden» kontaktet ifjor Bergens Tidende etter ekspertuttalelsene om Babas atferd. Avisen kunne ikke prioritere saken og bad om å bli kontaktet før neste sesong. Det gjorde «Babas verden», men uten reaksjon. Bergens Tidende kalte Meranos forestilling i 2004 «sirkus med magisk eventyrblanding» og skrev at Baba danset «dovent og bedagelig på krakken sin».

Nå er Cirkus Merano på vei til Nord-Norge og motstanden fortsetter å øke. Det forteller en fersk artikkel i Nordlys og et nylig innlegg i Rana Blad. Merano er i Brekstad, Sør-Trøndelag tirsdag den 7. mai og fortsetter til Rissa, Namsos og Grong. Sirkuset kommer til Mo i Rana i helgen. De som kjemper for at Baba og de andre dyrene skal få det bedre, kan på nettet finne en artikkel som bør inspirere. Daværende landbruksminister Lars Sponheim foreslo i 2002 et forbud mot elefanter i sirkus og hadde en kronikk i Dagbladet der han skrev: «Ja eller nei til elefanter i sirkus er en del av et spørsmål om vår holdning til hold av dyr generelt; med andre ord et verdispørsmål.»

Tekst: Inge Sellevåg

Publisert i Elefanter i sirkus, Om Baba | Merket med , , , , , , | Legg igjen en kommentar

– Dyrevelferdsloven må anvendes

linn krogstad foto dyrebeskyttelsen

– Loven om dyrevelferd av 2009 må anvendes i forhold til de påkjenninger og belastninger som elefanter utsettes for når de opptrer i sirkusmanesjen, sier pressekontakt Linn Krogstad i Dyrebeskyttelsen Norge (bildet) til «Babas verden». Dyrebeskyttelsen støtter NOAHs forslag om at Mattilsynet må ta til etterretning den dokumentasjonen om mulige skader på ledd, sener og muskler og den livsfarlige sitteøvelsen som Dr. Marion E. Garaï fremla i «Babas verden».

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har bestemt at det fortsatt skal være tillatt å bruke asiatisk elefant i norske sirkus. Han fattet beslutningen på tvers av råd fra Mattilsynet og andre faginstanser som ønsket å forby elefanter i sirkus. Mattilsynet ble mot sin vilje satt til å utarbeide et nytt regelverk for hold og fremvisning av elefanter som har vært ute på høring med svarfrist den 15. mars i år. Mattilsynet gjennomgår nå høringssvarene.

Mattilsynet påpeker i forslaget til nytt regelverk at elefanter er store og tunge dyr. Det i seg selv gjør dem utsatt for belastningsskader ved unaturlige stillinger og elefanter fordeler under normale omstendigheter sin vekt på minst tre bein, heter det. Det understrekes at det generelle forbudet mot belastende øvelser for dyr i sirkus også gjelder elefanter. Videre presiseres at det skal tas hensyn til elefanters tyngde og kroppsbygning ved trening og fremvisning.

stå på hodetMattilsynet har imidlertid vanskelig for å finne faglig litteratur som belyser konsekvensene av forskjellige stillinger og øvelser for elefanter. Det eneste som anses som unaturlig og som kan medføre unødige belastninger er at elefanten «står på hodet», det vil si med bare hodet og forbeina i bakken (bildet). Dette er en avlegs øvelse som de fleste elefanttrenere har gått bort fra. Den vil være forbudt i Norge etter det nye regelverket.

Dr. Marion E. Garaï, en internasjonalt anerkjent ekspert på elefanters atferd, la i «Babas verden» torsdag frem et dokument med henvisning til faglig litteratur om hva elefanter utsettes for i sirkusmanesjen. Det fremkom at øvelser som å stå på for- eller bakbeina gir risiko for skader i ledd og sener med påfølgende smerte, betennelse og hevelse. Øvelsene kan medføre lamhet, bevegelsesproblemer og degenerative leddsykdommer, for eksempel slitasjegikt.

med skremte øyneI dokumentet fremkom at det å sitte på en krakk i manesjen kan være svært farlig. Det må Baba gjøre hos Cirkus Merano. Vi ser henne her trene med vidåpne øyne under et tidligere besøk i Norge (Foto: Fredrikstad Blad). Øvelsen legger et ekstraordinært press på indre organer som kan føre til at muskelveggen mellom brysthule og bukhule revner. Det kan medføre døden for elefanten hvis tarm, livmor og blære blir inneklemt. Trenere kommanderer rutinemessig elefanter til å tømme seg før en forestilling for å unngå problemer.

«Babas verden» viste ellers til den britiske studien «Are wild animals suited to a life in travelling circus ?» fra 2009. Det var den første globale studien av velferden og den viste til de samme studiene som Marion E. Garaï viser til. Ledd- og brokkproblemer antas å være et resultat av at elefanter i sirkus gjentatte ganger må innta unaturlige stillinger under fremvisning, het det. Dyrene utsettes dessuten for stress av høye lyder og akkustisk stress både innen- og utenfor det menneskelige ørets rekkevidde. Ifølge studien tilsier majoriteten av tilgjengelige vitenskapelige bevis videre at dyrene stresses av at mennesker er til stede.

Siri.Martinsen.Foto_.Bente_.Isefjær.41-230x345Siri Martinsen, leder av NOAH – for dyrs rettigheter, uttalte i går at det er svært viktig å få Mattilsynet til å ta til etterretning den dokumentasjonen av øvelsene i manesjen som «Babas verden» la frem. NOAH ønsker å sende informasjonen som et etterskriv til Mattilsynets høring og mener at de øvelsene som nevnes må spesifiseres å være forbudt. Dyrebeskyttelsen Norge støtter NOAHs initiativ og mener i tillegg at paragraf 26 i dyrevelferdsloven om fremvisning av dyr må komme til anvendelse, sier pressekontakt Linn Krogstad.

Paragraf 26 av dyrevelferdsloven sier at den som trener dyr og bruker dem til fremvisning, underholdning og konkurranser, samt arrangør for slike aktiviteter, skal påse at dyrene a) er i stand til å gjennomføre aktiviteten uten å bli utmattet eller skade b) ikke utsettes for eller er påvirket av midler eller behandling som kan gjøre aktiviteten dyrevelferdsmessig uforsvarlig c) ikke med hensikt påføres frykt, skade eller unødige påkjenninger og belastninger.

En forskrift om fremvisning av dyr av 23.07.2012 med hjemmel i loven sier: » Fremvisning skal gjennomføres på en måte som ikke stresser, skremmer eller skader dyrene eller påfører dem andre former for unødige påkjenninger og belastninger. Dyrene skal ha mulighet til å holde bekvem avstand til publikum og trekke seg unna uønsket oppmerksomhet, om nødvendig ved å søke skjul». Dyr som viser vedvarende tegn til frykt eller stress, skal tas ut av fremvisningen.

Anton_Krag_2_farge_nettBiolog Anton Krag, daglig leder av Dyrevernalliansen forstår ikke helt relevansen av spørsmålet om forholdet til dyrevelfersloven som «Babas verden» reiser: – Paragraf 26 gir jo hjemmel til å forskriftsfeste nærmere bestemmelser. Det er nettopp det Mattilsynet nå blir tvunget til å gjøre. Det skal ganske mye til at en forskrift bryter en lov den er selv hjemlet i. Forskrifter er ofte presiseringer/detaljer med utgangspunkt i en lov som forvaltes av et departement, skriver Krag i en epost.

Dyrevernalliansen er selvsagt fortsatt uenig med Landbruks- og matdepartementet og mener at det finnes masse dokumentasjon på at elefanter bør være forbudt i sirkus, inkludert mye av den informasjonen som «Babas verden» henviser til. Høringsfristen for det nye regelverket er imidlertid gått ut allerede. – Dermed er det ikke så mye vi får gjort med saken i denne omgang. Vi er nødt til å prioritere våre begrensede ressurser på andre saken nå en stund fremover, skriver Krag.

Dyrevernalliansen har for øvrig en nettside om hvordan man skal forholde seg ved brudd på dyrevelferdsloven. Brudd på loven bør meldes til Mattilsynet, men alvorlige saker bør i tillegg politianmeldes, heter det. Mattilsynet har ved inspeksjoner hos Cirkus Merano ikke funnet noe å anmerke til Babas helse og velferd. Siste inspeksjon var den 28. februar i år. Tilsynsrapporten sier : «Elefanten virket veldig tillitsfull og sosial, og det ble ikke observert tegn til sykdom».

Fremvisning av dyr til underholdning var forbudt i Norge fra 1973 til 2010, da den nye dyrevelferdsloven trådte i kraft. Sirkusene fikk imidlertid rutinemessig dispensasjon fra forbudet for å fortsette med å vise frem dyr. Siden 2010 har fremvisning av dyr i prinsippet vært tillatt. Bare enkelte arter er forbudt. For mer informasjon se NOAH-artikkel om lovverket om dyr i sirkus.

Tekst: Inge Sellevåg

Publisert i Elefanter i sirkus, Om Baba | Merket med , , , , , , , | Legg igjen en kommentar

– Elefanten kan dø av denne øvelsen

Det å sitte på en krakk som Baba gjør hos Cirkus Merano kan medføre alvorlige helseskader og til og med døden. Det fremgår av et dokument om de påkjenninger og belastninger som sirkuselefanter utsettes for når de fremvises i manesjen. Dr. Marion E. Garaï har sett videoen av Babas opptreden i Åsane den 2. april og har sendt «Babas verden» dokumentet. Det viser til forskningslitteratur om de aktuelle skadene.

baba sitter

Elefantkroppen er ikke bygget for å gjøre de triksene som må utføre i sirkusmanesjen, skriver Marion Garai og viser når det gjelder sitteøvelsen til en studie av den tyske elefantspesialisten A. Kuntze fra 1989. Han konkluderte at når en elefant sitter, øves et overdrevent press på den kuppelformede muskelen som skiller brysthulen og bukhulen (diafragma). Muskelveggen kan revne og de indre organene kan trenge ut åpningen i bukveggen (brokk). Tilstanden kan være dødelig hvis for eksempel tarm, blære og livmor blir inneklemt og blir nekrotisk.

Det indre presset under sitteøvelser er vel kjent blant elefanttrenere. De kommanderer rutinemessig elefanter til å tømme seg før de går inn i manesjen for å hindre at problemet oppstår under fremvisningen. Det ble filmet at Baba ble kommandert til å tømme seg før en forestilling i Haarlem, Nederland i desember 2008. Året før oppstod en pinlig situasjon i Bergen. Baba bæsjet i manesjen i midt under et nummer og trillebårer og spader måtte frem i all hast. Bergens Tidende fremstilte også det som en del av underholdningen.

De fleste øvelsene som elefanter utfører i sirkusmanesjen er en risiko for dyrets helse og belaster særlig ledd og sener. Belastningene fører til smerte, betennelse og hevelse og kan lede til lamhet og andre bevegelsesproblemer. I tilegg kan degenerative leddsykdommer forekomme, skriver Dr. Marion Garaï. Her er videoen med hele opptredenen til Baba i Åsane den 2. april:

– Baba må sitte på krakken og løfte forbeina opp i luften (0.37). Hun må gjøre det igjen når hun sitter på gulvet i manesjen (4.21). Det er ikke naturlig atferd for en elefant. Hun må også «stå på hendene» med å bare bruke forbeina (1.05) og må stå på bakbeina (1.23). Ingen av delene hører ikke til elefanters naturlige atferd og kan føre til leddsykdommer, slitasjegikt (artrose) og andre problemer som forskningslitteraturen beskriver, sier Olaf Töffels, viseformann i European Elephant Group. Han har også sett videoen av Babas opptreden i Åsane.

– Det å legge seg ned er naturlig for en elefant (4.01), sier Töffels: – Spesielt eldre elefanter fortrekker imidlertid å legge seg ned i en helling lik en sanddyne for at det skal være lettere å komme seg opp igjen. Det er åpenbart at den 40 år gamle Baba kjemper for å komme tilbake på føttene. At hun får kaste sagmugg over seg (2.34) er beroligende på atferden, sier Töffels.

Marion Garaï viser til en studie (Lindau, 1970) som sier at øvelser som å stå på ett bein fører til at elefantens ledd, sener og lemmer slites for tidlig. Studien bekrefter videre at de tvunge stillingene med å stå på for- eller bakbein kan føre til lamhet og er særlig farlige for yngre dyr. Selv elefanttrenere bekreftet at spesielt det å stå på to bein utsetter dyret for fare. På bildet nedenfor hviler over tre tonn tunge Baba kroppsvekten på forbeina mens hun løfter bakparten.

på forbeina

En studie utført av zoologer ved dyrehagen Schönbrunn i Wien konkluderte at en elefants helse skades hvis den tvinges til å innta unaturlige stillinger som å «stå på hendene», reise seg på bakbeina eller knele. Slike stillinger kan føre til skader i ledd og ryggsøyle og til til at neglene sprekker. Balanseøvelser kan føre til problemer i albuer og knær (Schwammer et al. 1996).

En gruppe ved veterinærinstituttet ved universitetet i Wien undersøkte elefantens bygning og fant at bakbeina er forskjellige fra bakbeina til de fleste andre pattedyr (Weissengruber et al. 2006a). Lår og nedre del av beinet står loddrett oppå hverandre i 180 graders vinkel for å lette den store kroppsvektens trykk på sener, muskler og ledd. Kneet ligner menneskets kne og har en fin struktur som er utviklet gjennom evolusjonen for å bære 40 prosent av elefantens enorme vekt. Hovedbevegelsene er bøying og strekking opp mot 142 graders vinkel. Hvis en elefant må stå på bakbeina, hviler 60 prosent av kroppsvekten på disse. Det er et enormt press for ledd, muskler og sener og elefantkneets fine strukur og kan føre rivninger og slitasje.

Elefanter har forholdsvis svake muskler og har ikke den styrken som folk flest tror at de har. Muskelstyrken vokser ikke proporsjonalt med kroppsmassen og tverrsnittet av musklene er viktig. Det er mindre jo større dyret er. Derfor er presset på muskler, sener og bein spesielt stort når elefanten må stå på to bein eller deler av kroppen som hode og ett bein (Kurt 2008).

Veterinærgruppen i Wien studerte også elefantfoten (Weissengruber et al. 2006b). Elefanter går ikke på hele fotsålen som mennesker gjør eller på tærne lik hesten, men noe midt imellom. Mellom bein og såle er en høyt spesialisert pute som sikrer smertefri bevegelse. Puten utvider seg og trekker seg sammen når dyret går. Fotsålen er også et sanseorgan. Elefanten kan føle vibrasjoner i bakken som fjern torden, jordskjelv og ultralydrop fra andre elefanter.

på liten krakk

Mattilsynet skriver i sitt forslag til nytt regelverk for elefanter i sirkus etter at landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) bestemte at de fortsatt skal tillates fremvist: «Elefanter er store, tunge dyr, noe som i seg selv gjør dem utsatt for belastningsskader ved unaturlige stillinger. Fysikken gjør at de verken kan hoppe, trave eller galoppere, og de fordeler vekten sin på minst tre bein under normale omstendigheter». Dyrevelferdslovens generelle forbud mot belastende øvelser (paragraf 8) gjelder også elefanter, heter det. I tillegg presiseres at det skal tas hensyn til elefanters tyngde og kroppsbygning ved trening og fremvisning.

Mattilsynet har imidlertid problemer med å finne faglig litteratur som belyser konsekvensene av forskjellige stillinger og øvelser for elefantene. Det eneste som anses som dokumentert unaturlig atferd er at elefanten «står på hodet», det vil si med bare frambeina og hodet i bakken. Det foreslås derfor et konkret forbud mot denne øvelsen. Den er en avlegs praksis som de fleste elefanttrenere idag har gått bort fra og har vært forbudt i Tyskland siden før 2000.

Studien om den farlige sitteøvelsen (Kuntze 1989) er beskrevet i «A Review of the Welfare of Zoo Elephants» (Clubb and Mason 2002), en hovedkilde i rapporten fra Vitenskapskomiteén for mattrygghet (VKM) som Mattilsynet brukte da det i 2009 foreslo et forbud mot elefanter i sirkus. VKM nevnte ikke studien. Komiteen påpekte bare at det var gjort svært få undersøkelser som direkte viser hvilke belastninger dyr utsettes for i sirkus og at det er uvisst hvilken belastning fremvisning medfører for dyrene. Kuntze 1989 er ellers referert i «Are wild animals suited to a travelling circus life?» (2009), den første globale studien av elefanter i sirkus som ble utført av britiske forskere ved universitetet i Bristol, England.

Den britiske studien er til nå ikke trukket inn i norske fagvurderinger. Den konkluderte at utilstrekkelig diett og oppholdsforhold og effekter av gjentatte opptredener kan føde til betydelige helseproblemer for ville dyr i sirkus. I tillegg til belastende øvelser ble det påpekt at nærværet av publikum og lyder og støy i manesjen både innen- og utenfor det menneskelige ørets rekkevidde stresser dyrene og kan forårsake kritiske endringer i fysiologiske parametre.

– NOAH mener det er svært viktig å få Mattilsynet til å ta til etterretning den nye informasjon om øvelsene som elefantene tvinges til, sier Siri Martinsen, leder av NOAH for dyrs rettigheter, til «Babas verden». NOAH ønsker å sende informasjonen som et etter-skriv til Mattilsynets høring om det nye regelverket for elefanter i sirkus og mener at de øvelsene som nevnes må spesifiseres å være forbudt. – NOAH har for øvrig allerede poengtert overfor Mattilsynet at også det å leve et stillestående liv og være utsatt for så mye transport er belastende for elefantene, men at øvelsene er såpass risikable må Mattilsynet ta alvorlig, sier Siri Martinsen.

Tekst og foto: Inge Sellevåg

Publisert i Eksperter, Om Baba | Merket med , , , , , | 4 kommentarer

Bio Dr. Marion E. Garaï

Dr. Marion E. Garai har lang erfaring med å studere elefanter og har spesialisert seg på traumatisert atferd. Hun har en mastergrad på elefanters sosiale atferd i fangenskap fra University of Zürich og en doktorgrad fra universitetet i Pretoria, Sør-Afrika i 1998. Doktoravhandlingen handlet om sosial- og stressrelatert atferd hos unge elefanter.

Garaï har siden 1994 vært medlem av IUCN/SCC African Elephant Specialist Group. Hun er nestleder av Space for Elephants Foundation (SEF) og er styremedlem i Elephant Specialist Advisory Group (ESAG) i Sør-Afrika. Hun er også vitenskapelig rådgiver for the European Elephant Group (EEG), hai ti år drevet feltstudier i Afrika og på Sri Lanka og har utgitt to bøker, en med tittelen «The Asian Elephant in Captivity: A Field Study». Hun er forfatter av tolv vitenskapelige publikasjoner om elefanters atferd og fem manualer om elefanthold.

Marion E. Garaï ble opptatt av Babas situasjon etter at «Babas verden» filmet Babas stereotype atferd da Cirkus Merano besøkte Åsane, Bergen den 2. april 2012. Hun gjennomgikk filmopptakene og kommenterte dem detaljert. Hun konkluderte at Baba er frustrert, lei og trist og beskrev elefantens atferd som en siste utvei for å unngå galskap. Garai hjalp tidligere European Elephant Group med å diagnostisere sirkuselefanten Mausi. Her er hennes vurdering. Mausi døde før elefanten fikk hjelp til å komme ut av lidelsene.

Publisert i Eksperter | Merket med , , , | Legg igjen en kommentar

En trist kveld i Åsane

Mest av alt er det trist. Trist for Baba, som tvinges til å underholde. Trist for Adriana, som så godt hun kan pleier illusjonen om deres «lysende samspill» (Cirkus Merano). Og trist på vegne av publikum. Foreldre med barn og besteforeldre med barnebarn som applauderer at verdens største landdyr, den intelligente og følsomme elefanten, utfører sine latterlige og dels nedverdigende øvelser i manesjen. Er dette 2013 ?

Øyeblikksbilde 1 (07.04.2013 22-09)

Ingen sirkuselefant utfører sine øvelser frivillig. Heller ikke Baba. Også hun er trent til oppgavene, for eksempel sitte på krakken i manesjen slik hun gjorde under forestillingen i Åsane den 2. april (bildet). Og treningen av elefanter i sirkus er brutal inntil det ekstreme, uttalte Dame Daphne Sheldrick til «Babas verden». Hun er en av de fremste autoritetene på elefanter internasjonalt og la til : «De tvinges gjennom frykt for represalier om de ikke adlyder, til å utføre unaturlige handlinger for den såkalte underholdning av mennesker».

Det publikum ikke ser er redskapen elefankrok (ankus). Den brukes i treningen for å kontrollere en elefant og anvendes mot spesielt følsomme steder på elefantens kropp med varierende grad av smerte. Under opptreden er det oftest nok å bruke en redskap som ligner en elefantkrok for å få elefanten til å lystre. Babas trener Adriana Folco Althoff bruker vanligvis en stokk, men denne kvelden i Åsane skal inntrykk av tvang ryddes helt bort. Hun har en rose i hånden.

Norske dyrevelferdsmyndigheter har lukket øynene til hvordan elefanter trenes. «Alle elefanter som opptrer på norske sirkus oppholder seg utenfor Norge når det ikke er sirkussesong. Hvilke treningsmetoder som benyttes, er følgelig høyst uvisst», heter det i rapporten fra Mattilsynets vitenskapskomité (2008). Heller ikke i Mattilsynets forslag til nytt regelverk for elefanter i sirkus sies noe om treningen og en eventuell konflikt med dyrevelferdslovens paragraf 26. Den sier at den som trener dyr og den som bruker dyr til fremvisning og underholdning, også arrangør avslike aktiviteter, skal påse at dyret ikke påføres frykt eller skade.

Det var en vanlig kveld på jobben for Baba i Åsane. Hun kommer inn mot slutten av forestillingen og bestiger med sine over tre tonn krakken i manesjen, snurrer rundt på den og viftet med forbeina til publikum. Manesjen er mørklagt under bestigningen. Det er ikke mulig å se denne gangen om Baba er blitt stivere i leddene og sliter mer med å komme seg opp på krakken. Hun er over 40 år og elefanter i sirkus er med årene utsatt for leddgikt.

Etterpå må hun sitte på krakken og løfter forbeina. Denne øvelsen legger et sterkt press på de indre organer og kan medføre at en elefant utvikler brokk. Etter en ny runde på krakken med løfting av beina snurrer hun rundt med en fot på en liten krakk, spruter sagmugg over kroppen og står med bakbeina i kryss. Så følger den lite vakre sluttscenen, der Baba etter å ha blåst ut stearinlys må legge seg ned på siden og vifte med beina i løse luften. Igjen til applaus. Her kommer en vakt bort, pikker meg i skulderen og sier at det ikke er tillatt å filme hele tiden.

Igjen ledes tankene hen på dyrevelferdsloven. Dens paragraf 3 under generelle bestemmelser sier at dyr skal beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger. Paragraf 26 gjentar at den som trener og fremviser dyr, samt arrangør av slik aktivitet, skal påse at dyret ikke ikke utsettes for unødige påkjenninger og belastninger. Mattilsynet har problemer med å finne faglig litteratur som belyser konsekvensene av forskjellige stillinger og øvelser for elefanter. Det har derfor foreløpig bare foreslått et forbud mot at elefanter «står på hodet». Det er en avlegs praksis som de fleste elefanttrenere for lengst er gått bort fra.

EU-parlamentet har dessuten slått fast at dyr i sirkus er en del av den europeiske kulturarven, sier Merano-direktør Knut Dahl. Det er en sannhet med modifikasjoner. EU-parlamentet vedtok den 13.10. 2005 en resolusjon om nye utfordringer for sirkusene som en del av den europeiske kultur. Det var uenighet i parlamentet om fremvisning av dyr skulle innkluderes i kulturbegrepet og EU har siden den gangen sprøytet betydelige midler inn i arbeidet med å utvikle en sirkusform uten dyr. Resultatet kan bli et EU-direktiv om dyrefrie sirkus.

I mellomtiden har fire land i den europeiske unionen forbudt elefanter og andre ville dyr i sirkus: Østerrike, Hellas, Finland- og sist Slovenia, som vedtok et forbud for en måned siden. Neste land blir trolig Nederland. Den nederlandske regjeringen kunngjorde ifjor at den ønsker å forby ville dyr i sirkus og samarbeider nå nært med dyrevernorganisasjonen Wilde Dieren De Tent Uit for å få på plass lovteksten. Den britiske regjeringen har også lovet å forby ville dyr i sirkus. Den arbeider med å utforme forbudet og er blitt kritisert for at arbeidet tar lang tid.

Norge har tatt mål av seg til å bli et «foregangsland» i motsatt retning. Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) bestemte ifjor høst på tvers av alle faglige tilrådinger at elefanter fortsatt skal tillates fremvist i norske sirkus. Også det trist å reflektere over denne kvelden i Åsane. Trist at en nasjon som holder humanitetens ideal høyt kan gi legitimitet til en så meningsløs fremvisning av et flott dyr som elefanten. Verken rosen som treneren har i hånden, lyskasternes fargespill og resten av sirkusillusjonen kan skjule at denne opptredenen åpenbart er vanskelig å forsvare ut fra dyrevelferdslovens formål – respekt for dyrene.

Tekst og foto: Inge Sellevåg

Publisert i Elefanter i sirkus, Om Baba | Merket med , , , , | 7 kommentarer